Vráťme hru detí do ulíc

Playing Out – Bartletts Road, zdroj: playingout.net

Výskumy ukazujú, že hra je životne dôležitá pre rozvoj dieťaťa a zručností ako emocionálna inteligencia, kreativita a riešenie problémov. Stať sa superhrdinom znamená viesť; pripraviť čajové posedenie pre medvedíka znamená organizovať; vybudovať pevnosť znamená inovovať: hrať sa, znamená učiť sa. U detí, ktoré sa môžu hrať v bezpečnom a podpornom prostredí, sa rozvíja interpersonálna komunikácia, tímová spolupráca a vyjednávacie zručnosti. V prípade hry vonku sa rozvíja aj fyzická zdatnosť a pestuje sa radosť z pohybu. To všetko deťom umožňuje stať sa odolnejšími voči životným výzvam a vytvára predpoklady pre kvalitný a úspešný osobný i pracovný život. (viac J. Goodwin et al., 2018)

V súčasnosti vidíme, že spontánna hra, tak dôležitá pre rozvoj detí, navyše vonku, v bezprostrednom okolí domova, sa z ich života vytráca. Väčšina detí má oveľa menej slobody hrať sa von ako ich rodičia alebo starí rodičia. Napriek tomu, že sa svet pre dnešné deti zmenil, ich potreba voľného hrania sa v blízkosti svojich domovov zostáva rovnako silná. Táto zmenšujúca sa sloboda znamená, že oni, ich rodiny a komunity strácajú niečo dôležité. (Playing Out, 2018)

Odpoveďou na tieto výzvy sú vo svete stále silnejúcejšie hnutia a aktivity podpory voľnej hry detí a podpory hry na verejných priestranstvách. V rámci iniciatív ako je britská Playing Out (Hrať sa vonku) susedia príležitostne alebo pravidelne uzatvárajú svoju ulicu na niekoľko hodín a vytvárajú bezpečný priestor pre deti a ich hru. Tento model:

  • dáva deťom možnosť slobodne a bezpečne sa hrať na svojej vlastnej ulici;
  • vytvára podmienky potrebné pre to, aby boli pouličné hry opätovne bežnou súčasťou života detí tak, ako sme to zažili my (bezpečnejšie ulice, viac prepojené komunity);
  • prinavracia pohľad na ulice ako živé priestory vhodné pre hru.

They closed the street to cars. You'll never guess what happened…

Uverejnil používateľ Playing Out Utorok 7. júla 2015

Táto iniciatíva uvádza nasledovných 10 dôvodov, prečo je hra vonku dôležitá a prínosná pre deti:

1. Deti sa potrebujú hrať.
Hra je životne dôležitá pre fyzický a emocionálny rozvoj detí ako aj pre ich sociálne učenie. Právo na hru je aj súčasťou Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

2. Ulica je prázdne plátno. 
Ulica umožňuje skutočne slobodnú a voľnú hru, ktorú si riadia deti samé. Takáto hra má množstvo dôležitých výhod v porovnaní so štruktúrovanými a organizovanými činnosťami v na to určených priestoroch.

3. Deti sa radi hrajú v blízkosti domova a tradične tak robili. 
V prieskume vo Veľkej Británii z roku 2007 sa zistilo, že každý deň sa na svojej ulici zvyklo hrávať 71% dospelých, v porovnaní s len 21% detí v súčasnosti.

4. Deti potrebujú dostatok priestoru na to, aby sa hrali energicky. 
Mnohé domy nemajú záhrady a v mestách majú tendenciu byť malé. Mnoho detí sa nemôže ľahko dostať do parkov a na iné otvorené priestranstvá, zatiaľ čo ulica je okamžite prístupná (avšak aktuálne skôr nebezpečná a miestom predovšetkým pre autá).

5. Hra na ulici zvyšuje súdržnosť komunít. 
Spája susedov všetkých vekových kategórií tým, že poskytuje pocit spoločného priestoru a spoločného vlastníctva. Môže vytvárať pocit kolektívnej zodpovednosti a tým zvýšiť bezpečnosť susedstva.

6. Hra na ulici vytvára nové príležitosti pre socializáciu a priateľstvá. 
Ide často o sociálne kontakty a priateľstvá naprieč vekovými kategóriami detí, čiže oveľa širšie ako je tomu v triedach v škole, kde sú deti spolu v rámci jednej vekovej skupiny. Hranie vonku takisto zvyšuje kontakt medzi deťmi a dospelými, čo pomáha budovať dôveru a rodinnejšiu atmosféru a vzťahy.

7. Deti sa pri hraní naučia cenné zručnosti. 
Pri hraní sa deti učia dôležité sociálne zručnosti a získavajú pochopenie o svete okolo nich. Deje sa tak prostredníctvom nezávislého riešenia situácií, ktoré počas hry vznikajú.

8. Hranie sa na ulici umožňuje hru vonku „s čiastočným dohľadom“. 
Rodičia sa môžu venovať domácim prácam alebo sa starať o iné deti v dome, zatiaľ čo deti sa môžu hrať vonku. Deti majú väčší sklon hrať sa častejšie vonku, ak je im umožnené hrať sa blízko ich domu, než keď sú odkázané na rodičov a na to, že ich niekam von (napríklad do parku) zoberú alebo odvezú.  

9. Ulica je „východiskovým bodom pre všetky cesty“ (Tim Gill, 2007) 
Schopnosť hrať sa samostatne na ulici je prvým krokom smerom k väčšej nezávislosti pohybu po okolí susedstva – otvára možnosti ako je ísť navštíviť priateľov, ísť samostatne do parku alebo do školy.

10. Ulice predstavujú prevažnú väčšinu verejného priestoru v meste.
Vnímať ulice iba ako miesto pre šoférovanie a parkovanie áut je ich veľkým podhodnotením. Ulice môžu a mali by byť miesta, kde ľudia môžu sedieť, rozprávať, čítať, hrať a chodiť – a dokonca aj spievať a tancovať, ak chcú! Jediným spôsobom, ako to dosiahnuť, je začať ich používať inak.

Keďže má voľná hra detí na ulici pre ne i pre miestnu komunitu toľko prínosov, je na čase našim deťom tieto príležitosti sprístupniť. Naplánovanie a zrealizovanie prvej takejto aktivity zvyčajne trvá 2-3 mesiace, no nemalo by vás to odradiť – energia a úsilie vložené do prípravy sa vám vráti v radosti a spokojnosti detí aj ich rodičov.

Porozprávajte sa s vašimi susedmi a zapojte ich

Uzatvoriť ulicu pre autá na niekoľko hodín, pol dňa alebo celý deň, je na naše pomery celkom radikálny krok. Je dôležité, aby ste význam tejto aktivity vysvetlili vašim susedom, získali ich pre vašu vec či dokonca zapojili do organizovania. Vytvorenie siete susedov je dôležité aj pre to, že neostanete na všetku prácu sami a navzájom si viete pomôcť, ale aj podržať sa, ak všetky veci nepôjdu hladko.

V prvom rade ich potrebujete získať pre túto myšlienku. Pomôcť vám môže aj to, že ich pozvete spoločne sa vrátiť do detstva a zaspomínať si – na niektoré svoje šťastné momenty, keď sa hrali vonku – a zrazu je tu kopec osobných príbehov, spomienok a pozitívnych emócií. Následne je dôležité vysvetliť, ako by uzavretie ulice pre hru malo vyzerať a čo si to bude od každého vyžadovať. Susedom môžete o tomto nápade povedať osobne tak, že ich postupne navštívite, zavoláte im, vytlačíte informačné letáky a roznesiete ich do schránok… po tom všetkom by však malo nasledovať osobné stretnutie s tými, ktorí prejavia väčší záujem.

Ak sa vám zdá, že susedia túto myšlienku neprijali, možno bude lepšie skúsiť ju na chvíľu odložiť. Ak sa však pre vec nadchnú, nič nebráni tomu, aby ste začali spoločne plánovať. Najskôr by ste sa mali dohodnúť na spoločnom dátume, kedy by ste uzatvorenie ulice a jej naplnenie hrou detí mohli zrealizovať. Následne je potrebné rozdeliť si úlohy jednotlivých členov tímu: organizátori – teda tí, ktorí budú celé podujatie koordinovať a zabezpečia, aby sa mohlo uskutočniť; hliadka – teda tí, ktorí budú dbať o bezpečný priebeh podujatia, predovšetkým kontrolovať začiatok a koniec ulice, aby do nej nevstupovali autá; pomocníci – teda ďalší členovia tímu, ktorí pomôžu s ostatnými úlohami ako informovanie všetkých obyvateľov ulice, príprava letákov a pomoc s publicitou, výdaj hrového materiálu ak sa rozhodnete priniesť vlastný a pod.

Získajte povolenie a podporu

Jedným z dôležitých krokov pre uskutočnenie dňa pre hru detí na ulici je získať povolenie o uzatvorení cesty. Najjednoduchším spôsobom je podať žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 11 vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Tento prístup sa používa na organizovanie podujatí a športových akcií. Vzor žiadosti nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR. K oficiálnej a strohej žiadosti odporúčame pripojiť aj sprievodný list, v ktorom vysvetlíte takéto podujatie, uvediete dôvody prečo je dôležité pre deti, mladých ľudí i komunitu (môžete využiť tie, ktoré uvádzame v tomto článku), spomeniete i to, že prebehli prípravné stretnutia a svojimi podpismi sa pripoja aj ďalší obyvatelia ulice.

Pri podávaní žiadosti je potrebné zistiť, či je cesta v správe miestnej alebo regionálnej samosprávy. Podľa toho je potrebné vybrať príslušný úrad, ktorý vydáva dané rozhodnutie a obrátiť sa naň. Ak by ste svoju žiadosť zadali na nesprávny úrad, doba vybavovania povolenia sa predĺži. Vhodnou stratégiou je konzultácia so zodpovednými pracovníkmi samosprávy ešte predtým, než podáte oficiálnu žiadosť. Na Slovensku sa zvykneme pozerať na úrady a úradníkov predovšetkým ako na nedobytnú pevnosť. Mnohé skúsenosti tomu nasvedčujú, našťastie, nie všetky – zaangažovaním úradníkov od začiatku im preukážete rešpekt k ich práci a môžete získať cenných spojencov pre toto i ďalšie podujatia.

V tejto fáze je dôležité počítať s tým, že úradné konanie má svoje lehoty a povolenie nemusíte získať zo dňa na deň. Navyše, keďže v našich končinách pôjde o nový druh podujatia, zodpovední, ktorí schvaľujú dočasné obmedzenie užívania ulice, budú možno potrebovať viac času na oboznámenie sa s touto myšlienkou a vydanie kladného rozhodnutia. Opakovane by to mohlo ísť rýchlejšie – v Bristole, odkiaľ tento nápad pochádza a zrealizovali ho prvýkrát dokonca zaviedli samostatnú procedúru pre schvaľovanie uzatvorenia ulice pre hru detí, čo bola rekcia samosprávy na pozitívne odozvy na toto podujatie a snaha v budúcnosti uľahčiť všetku potrebnú administratívu.

Pripravte sa na podujatie

Získať ľudí pre akciu a povolenie pre uzavretie cesty sú dôležité kroky, avšak čaká vás ešte veľa práce. Je potrebné oboznámiť všetkých obyvateľov ulice s termínom podujatia a očakávaným priebehom. Zároveň ich pozvať, aby sa zapojili spolu so svojimi deťmi. Vytvorte informačné letáky a rozdajte ich všetkým obyvateľom ulice. Nemusíte všetko robiť sami, určite sa na vašej ulici nájde niekoľko dobrovoľníkov, aj v radoch samotných detí a mladých ľudí, ktorí vám radi so všetkým pomôžu. Dôležité je, aby o vašom podujatí vedela vaša ulica a prípadne najbližšie susedné ulice. Myslite na to, že ide predovšetkým o podujatie na vašej ulici, ktoré má priviesť deti a mladých ľudí, ktorí na nej žijú von a dovoliť sa im voľne sa hrať. Príliš veľká publicita a široko koncipované pozvanie môže z vašej akcie spraviť otvorené verejné podujatie, čím by zatvorená ulica pre hru detí nemala byť. Bude však pozitívne, ak sa vašou akciou budú inšpirovať iné ulice a ich obyvatelia a v budúcnosti si pripravia svoje vlastné podujatie na vlastnej ulici.

V deň podujatia je najdôležitejšie zabezpečiť vstup do vašej ulice na obidvoch koncoch. Ideálne minimálne dvojicou hliadok. Taktiež je dôležité umiestniť fyzické bariéry na konce ulice. Obyvatelia, ktorí na ulici bývajú, by mali mať zabezpečenú možnosť prísť autom na svoju ulicu alebo z nej odísť. Mali by však výrazne znížiť rýchlosť a dať pozor na hrajúce sa deti, resp. počkať, kým im vytvoria priestor, aby prešli. Informačná kampaň pred podujatím zabezpečí čo najmenší pohyb áut po ulici počas konania podujatia. Obyvateľov iných častí, ktorí chceli po ulici len prejsť, treba odkázať na obchádzku z dôvodu uzatvorenia cesty. Hliadky, ktoré monitorujú cestu, treba upozorniť na to, že niektorí vodiči môžu byť prekvapení alebo zaskočení, čo môžu sprevádzať aj negatívne emócie. Preto im treba konštruktívne vysvetliť prečo aktuálne nemôžu prejsť, čo sa tu deje, na čo je to dobré a kedy bude opäť obnovená plynulá premávka. Výhodou je, ak do priebehu podujatia zapojíte aj políciu – ich prítomnosť ukáže, že ide o oficiálne podujatie a pomôže s komunikáciou voči vodičom. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že policajti pri týchto aktivitách radi asistujú.

Hoci uzatvorenie ulice pre voľnú hru detí nie je podujatím s oficiálnym programom, je dobré mať pripravenú aj lekárničku, ak by sa niekomu niečo stalo. Veríme však, že to nebude viac ako odreté koleno… Ulica je uzatvorená pre voľnú hru detí a deti sú pozvané, aby sa hrali samé, priniesli si svoje vlastné hračky. Niektorým deťom pomáha, ak im dospelí pripravia ďalšie možnosti pre hru – môžete napr. zabezpečiť kriedy na kreslenie, švihadlá, lietajúce taniere, lopty… žiaden technicky náročný a drahý materiál nie je potrebný. Taktiež myšlienka voľnej hry, ktorá významne podporuje rozvoj detí je veľká – nesnažte sa preto pripraviť animačný program a všetok čas vyplniť organizovanými aktivitami. Tých majú deti a mladí ľudia dosť. Hlavné je im poskytnúť priestor, príp. zapojiť sa do ich hry, ak vás sami o to požiadajú. A čo ak prší? Mnohí to nevidia ako dôvod pre ukončenie, zrušenie či presunutie podujatia – aj v daždi sa dá veľmi dobre hrať, stačí sa len príslušne obliecť – pršiplášť a gumáky by mali stačiť.

Nezabudnite aj na dokumentáciu podujatia. Pomôže vám zachytiť pekné chvíle, ktoré ste spolu ako komunita prežili ako ja propagovať podujatie do budúcna.

Po podujatí vašu ulicu upracte a zanechajte čistú. Aj to je dôležitý odkaz, že vám na vašej ulici záleží a pozitívna skúsenosť s upratanou ulicou po podujatí vám pomôže otvoriť dvere pre zorganizovanie takéhoto podujatia opäť.

Viac praktických informácií o tom, ako zorganizovať podujatie na ktorom sa uzatvorí ulica pre hru detí krok za krokom vrátane najčastejšie kladených otázok a obáv nájdete v tejto po anglicky písanej príručke.

Ak sa rozhodnete uzatvoriť vašu ulicu pre voľnú hru detí a mladých ľudí, budeme radi, ak nám o vašom podujatí a skúsenostiach s jeho organizáciou dáte vedieť na peter.lenco@nds.sk.


Použité zdroje

Goodwin, J. et al. (2018) To play is to learn. Time to step back and let kids be kids. World Economic Forum.

Ministerstvo vnútra SR – vzory žiadostí (2019)

How to organise playing out sessions on your street – a step by step manual (2018) Playing Out.

Play Day

Playing Out 


Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Snímka1