Voľby pre deti a mladých ľudí II

31369396_10215762783972189_6299909145238192622_nDeti a mladí ľudia voliť nemôžu, aj preto sú v komunálnej politike často prehliadaní. Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci a s podporou KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Innsurance Group už viac ako päť rokov pomáha, aby ich hlas bol v samosprávach braný vážne a k napĺňaniu ich potrieb sa pristupovalo systematicky. Skúsenosti v programe Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom ukazujú, že zlepšovaním kvality života detí a mladých ľudí sa zlepšuje život všetkých členov komunity a samosprávy.

Ako by mala fungovať samospráva 

Samospráva, prostredníctvom svojich rozhodnutí vstupuje do života detí a mladých ľudí každodenne. Tá samospráva, ktorej záleží na deťoch a mladých ľuďoch, kvalite ich života a chce k nim byť priateľská, pri tvorbe politík a prijímaní rozhodnutí zohľadňuje najlepší záujem detí a mladých ľudí. Zároveň zapája deti a mladých ľudí do rozhodovania vo veciach, ktoré sa priamo i nepriamo dotýkajú ich života. Keďže deti a mladí ľudia do 18 rokov nemajú právo voliť, je dôležité, aby samosprávy vytvárali možnosti, kedy môžu vyjadriť svoj názor a tento bol v konečnom rozhodovaní zohľadnený.

Čo sa dá zlepšiť v škoách

Deti a mladí ľudia trávia veľkú časť svojho času v školách. Škola by pre nich mala byť miestom, kde sú v bezpečí a zároveň im ponúkať najlepšie možnosti na učenie a rozvoj. Okrem získavania nových poznatkov by sa deti a mladí ľudia mali naučiť a zažiť uplatňovanie ľudských práv v praxi. Demokracii, občianstvu a ľudským právam sa deti a ladí ľudia učia najlepšie priamou skúsenosťou – rešpektujúcim prístupom učiteľov, spolupodieľaním sa na riadení školy, prepojením s reálnym životom v komunite a samospráve. Hoci miera zapojenosti detí a mladých ľudí závisí aj od ich veku a schopností, bezpochyby im pomáha získať cenné zručnosti pre život, zvyšuje ich záujem o dianie v škole a zvyčajne má pozitívny vplyv aj na výsledky v učení.

Aké možnosti pre voľný čas chcú deti a mladí ľudia

Voľný čas je popri čase strávenom v rodine a v škole jednou z veľkých a dôležitých oblastí života detí a mladých ľudí. Deti a mladí ľudia sa vo voľnom čase venujú hre, rekreačným aktivitám, záujmovým činnostiam alebo ho jednoducho trávia v kruhu svojich rovesníkov. Samosprávy, ktoré rešpektujú deti a mladých ľudí by mali ponúkať, resp. podporovať rozličné možnosti a aktivity trávenia voľného času detí a mladých ľudí. Zvyčajne je ponuka aktivít bohatšia pre mladšie deti ako pre mladých ľudí. Aktivity pre deti a dorast sú štruktúrované a zamerané na rozvoj zručností. V neskoršom veku majú mladí ľudia väčší záujem o neformálne stretávanie sa za minimálnej alebo žiadnej účasti dospelých. Na to, aby aktivity, ktoré komunita a samospráva ponúkajú, boli priateľské k deťom a mladým ľuďom, musia napĺňať ich potreby. Je dôležité, aby deti a mladí ľudia boli zapojení do plánovania týchto aktivít, čím sa zabezpečí, že budú priamo korešpondovať s ich reálnymi záujmami.

V čom by sa mohli zlepšiť verejné priestory

Viac, než kedykoľvek v minulosti, trávia deti a mladí ľudia čas vo vnútri, čo je spôsobené rozličným faktormi – postupujúcou urbanizáciou, strachom z nebezpečenstva, organizovanými činnosťami a prítomnosťou technológií v ich životoch. Navyše, otvorené priestranstvá sa pomaly vytrácajú z dôvodu väčšieho dopytu po zastavaných plochách. Na to, aby sa deti a mladí ľudia mohli zdravo rozvíjať po všetkých stránkach akými sú budovanie sebaistoty, tvorivosti, sociálnych zručností, zručností riešenia problémov, samostatnosti a ďalšie, potrebujú bezpečné a stimulujúce prostredie. Mladí ľudia často vnímajú, že nie sú vítaní na verejných priestranstvách, resp. nemajú svoj vlastný priestor, kde môžu spoločne tráviť voľný čas. Je preto potrebné takýto priestor pre nich vytvoriť, čo zároveň prispieva k pocitu spolupatričnosti v komunite. Vytvorenie dobre nadizajnovaných verejných priestranstiev umožní deťom a mladým ľuďom hrať sa, byť fyzicky aktívnymi, rozvíjať dôležité zručnosti, socializovať sa s rovesníkmi a rodičom pomôže prekonať neustály strach o bezpečnosť svojich detí.

Čo sa deťom a mladým ľuďom páči a nepáči v kultúre

Umenie vo všetkých formách – hudobnej, dramatickej, literárnej a vizuálnej – je dôležitou súčasťou kultúry, obohacuje život človeka. Zároveň má spoločensko-rekreačnú úlohu v našich komunitách. Priama umelecká tvorba má silný vplyv na vzdelávací, spoločenský a duševný rozvoj mladých ľudí. Umožňuje im rozvíjať tvorivosť, vyjadriť svoje pocity a vnáša krásu do ich života. Umenie pomáha deťom a mladým ľuďom lepšie spoznávať svet okolo seba. Tvorenie môže byť pre deti a mladých ľudí jednou z možností, ako vyjadriť svoju individualitu a kreativitu. Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom tvoria prostredie, v ktorom sa deti a mladí môžu s radosťou učiť o umení a priamo tvoriť. Zároveň majú možnosť objavovať rôzne formy umenia a spoznávať vlastnú, ale aj iné kultúry.

Ako zlepšiť možnosti pre šport

Fyzická rekreácia a šport sú pre deti a mladých ľudí pevnou súčasťou ich voľnočasových aktivít. Mnohé komunity poskytujú možnosti organizovaného športu alebo sprístupňujú priestory, športoviská a ihriská pre neorganizované športové aktivity a voľnú hru. Prínosom účasti na organizovanom športe je okrem profesionálneho vedenia aj možnosť byť súčasťou klubu alebo tímu a cestovať do iných komunít, kde majú deti a mladí ľudia možnosť navzájom sa zoznámiť, nadviazať priateľstvá. Komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom umožňuje všetkým, bez ohľadu na vek a záujem, zapájať sa do organizovaných športových podujatí a ponúka široké a rôznorodé možnosti fyzickej rekreácie. Zároveň sa usiluje o to, aby hlavnými princípmi týchto podujatí boli radosť z hry, zábava, oddych, férová hra a bezpečnosť.


Program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom realizujeme v partnerstve 
a s finančnou podporou KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group.

ZNACKA DO INDESIGNU_POZITIV