„Štandard miesta“ – nástroj na zhodnotenie kvality miesta zo Škótska

Zdroj: placestandard.scot

Medzi miestom, kde žijeme a pracujeme, a zdravým a kvalitným životom, jestvuje silné spojenie. Faktory ako preplnené a frekventované cesty, poškodené budovy alebo nefunkčné verejné osvetlenie, môžu mať negatívny vplyv na náš život. Naproti tomu, dobre udržiavané parky a trávnaté plochy, susedstvo s dostupnými službami v pešej vzdialenosti, napomáhajú ľuďom cítiť sa pozitívnejšie a bezpečnejšie. To, na akom mieste trávime svoj čas, má dôležitý vplyv na naše životy a ich kvalitu.

Ako dobré pre život je vaše miesto, štvrť či mesto? „Štandard miesta“ je nástroj, ktorý pomáha zhodnotiť kvalitu miesta, v ktorom žijete, a plánovať jeho rozvoj. Ak si myslíte, že miesto, na ktorom žijete, by si zaslúžilo vylepšiť, môžete využiť tento nástroj ako jednotlivec, v rámci vašej rodiny, ulice či sídliska ako aj celej komunity, dediny alebo mesta. Pomôže vám vytvoriť zoznam vecí, ktoré je potrebné zlepšiť a zároveň stanoviť priority. Tento nástroj je vhodný aj pre architektov a developerov, pretože im pomáha zaangažovať ľudí, ktorí na danom mieste žijú alebo budú žiť, aby určili, čo sú kľúčové podmienky pre dobré bývanie v novom projekte. Taktiež je tento nástroj vhodný pre predstaviteľov miestnej samosprávy na štrukturovanie debaty o zlepšení miestnych služieb, ktoré budú lepšie zodpovedať potrebám členov miestnej komunity.

Nástroj „Štandard miesta“ pomáha porozumieť existujúcim a potenciálnym silným stránkam daného miesta a zároveň pomáha prijať dobré rozhodnutia, ktoré zamerajú dostupné zdroje tam, kde sú najviac potrebné. Tento prístup môže z dlhodobého hľadiska priniesť lepšie výsledky. Nástroj je vhodný na zlepšovanie existujúcich miest, úpravu miest vo výstavbe alebo v procese premeny i plánovanie nových miest. Pozostáva zo 14 otázok, ktoré sa týkajú fyzických aj sociálnych prvkov miesta. Každá z nich obsahuje zoznam pomocných faktorov, ktoré je potrebné zobrať do úvahy. Odpovede na otázky sa nanesú do diagramu, ktorý hneď graficky vizualizuje výsledky a pomáha tak stanoviť priority.

Dostupnosť
Chôdza a jazda na bicykli sú dobré pre naše zdravie a životné prostredie. Príjemné a bezpečné chodníky a cyklistické cesty a trasy môžu podporiť chodenie pešo a cyklistiku.

Môžem sa bez problémov pohybovať pešo po chodníkoch a na bicykli po cestách dobrej kvality?

Pri odpovedi na hlavnú otázku môžete zvážiť tieto aspekty:

 • Jestvuje dostatok chodníkov pre pešiu chôdzu a cyklotrás či vhodných ciest na bicyklovanie?
 • Je uprednostnená chôdza pešo a na bicykli pred autami a inými druhmi dopravy najviac, ako sa dá?
 • Poskytujú trasy jasné a priame spojenie s miestami, kam ľudia chcú ísť, ako sú školy, obchody, parky a verejná doprava?
 • Sú tieto trasy kvalitné, atraktívne a príjemné?
 • Spĺňajú tieto trasy potreby všetkých bez ohľadu na ich vek alebo možnosti mobility? Sú tam zároveň miesta na sedenie pre tých, ktorí to potrebujú?
 • Prevláda pocit, že tieto trasy je bezpečné využívať počas celého roka a v rôznych dobách dňa?

Verejná doprava
Prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a dobre prepojeným službám verejnej dopravy je dôležitý pre všetky komunity. Dobrá verejná doprava povzbudzuje ľudí k dochádzaniu spôsobmi, ktoré sú pre životné prostredie lepšie.

Napĺňa verejná doprava moje potreby?

Pri odpovedi na hlavnú otázku môžete zvážiť tieto aspekty:

 • Sú služby verejnej dopravy dostatočne frekventované a spoľahlivé?
 • Je rozmiestnenie zastávok primerané – dostanú sa ľudia tam, kam potrebujú ísť?
 • Je verejná doprava bezpečná a ľahko dostupná pre všetkých bez ohľadu na vek alebo možnosti mobility?
 • Sú autobusové zastávky a stanice na vhodných miestach a v pešej vzdialenosti od domov? Je ich súčasťou sedenie pre tých, ktorí to potrebujú?
 • Majú autobusové a železničné stanice potrebné vybavenie, napríklad toalety, strážené parkovisko a miesto pre uskladnenie bicyklov?
 • Môže si každý dovoliť služby verejnej dopravy?
 • Sú zariadenia a vozidlá v dobrej kvalite a dobre udržiavané?

Doprava a parkovanie
Príliš veľká premávka môže spôsobiť problémy ľuďom, ktorí žijú, pracujú alebo navštevujú dané miesto, oblasť. Dopravné a parkovacie zariadenia, ktoré umožňujú ľuďom bezpečný pohyb v okolí, môžu pomôcť využívať dané miesto na maximum.

Umožňuje organizácia dopravy a parkovania presúvať a pohybovať sa ľuďom bezpečne ako aj napĺňa potreby ľudí, ktorí v komunite žijú?

Pri odpovedi na hlavnú otázku môžete zvážiť tieto aspekty:

 • Sú ľudia prioritou pred autami a ďalšími druhmi dopravy?
 • Aký vplyv má premávka na danom mieste na zdravie a kvalitu života ľudí (môžete vziať do úvahy napr. dostupnosť, hluk, kvalitu ovzdušia)?
 • Je parkovanie zriadené na bezpečnom a zabezpečenom mieste?
 • Používajú sa opatrenia na upokojenie premávky efektívne a v prospech komunity?
 • Je v tejto oblasti priveľa automobilov a príliš veľká premávka?

Ulice a verejné priestranstvá
Budovy, pamiatky, zeleň, výhľady a prírodná krajina môžu pomôcť vytvoriť atraktívne miesto, na ktorom ľudia radi žijú alebo tam radi chodia. Tieto funkcie môžu tiež pomôcť v orientácii na danom mieste a pohybe po ňom.

Vytvárajú budovy, ulice a verejné priestory atraktívne miesto, v ktorom sa dá ľahko pohybovať?

Pri odpovedi na hlavnú otázku môžete zvážiť tieto aspekty:

 • Poskytujú budovy a verejné priestranstvá príjemný zážitok, keď cez ne prechádzate alebo tam trávite čas?
 • Sú zachované alebo vytvorené pozitívne prvky ako miestne pamiatky, historické budovy, verejné námestia alebo prírodné črty, vďaka ktorým miesto vyzerá atraktívne?
 • Znižujú nevhodné aspekty ako sú opustené budovy, neobsadené pozemky alebo nadmerný hluk tieto pozitívne vlastnosti miesta?
 • Pomáhajú jednotlivé prvky na ulici a samotné ich trasy dobre sa po okolí pohybovať?
 • Je oveľa ťažšie využívať toto miesto v noci, v rôznych ročných obdobiach alebo počas nepriaznivého počasia?

Prírodné prostredie
Prírodné prostredie zahŕňa parky a lesy, polia, potoky a rieky, zelený priestor pozdĺž chodníkov a ciest a ulice lemované stromami. Je to dobré pre voľne žijúce zvieratá, zlepšovanie kvality ovzdušia a zároveň to prospieva nášmu zdraviu a celkovej životnej pohode.

Môžem mať pravidelne kontakt s kvalitným prírodným prostredím?

Pri odpovedi na hlavnú otázku môžete zvážiť tieto aspekty:

 • Existujú rôzne a rôznorodé prírodné priestory, ktoré majú ľudia k dispozícii?
 • Existujú príležitosti, aby ľudia zažili a mali kontakt s prírodou?
 • Je prírodný priestor atraktívny a dobre udržiavaný a je tam sedenie pre tých, ktorí ho potrebujú?
 • Je tento prírodný priestor ovplyvnený negatívnymi faktormi ako je nadmerný hluk alebo zlá kvalita ovzdušia?
 • Sú tieto prírodné priestory prístupná každému bez ohľadu na jeho vek, mobilitu, zdravotné postihnutie, pohlavie, etnicitu, vierovyznanie alebo sexualitu?
 • Bude prírodný priestor naďalej vyhovovať potrebám ľudí v budúcnosti?

Hra a rekreácia
Dobré miesta povzbudzujú deti, aby sa hrali a umožňujú dospelým venovať sa voľnočasovým a športovým aktivitám. Dobré príležitosti na hru a rekreáciu môžu zlepšiť kvalitu nášho života a zdravia.

Sú dostupné a prístupné rozličné a rôznorodé priestory s príležitosťami pre hru a rekreáciu?

Pri odpovedi na hlavnú otázku môžete zvážiť tieto aspekty:

 • Aké sú možnosti daného miesta venovať sa hre a rekreácii? (Možno budete chcieť premýšľať o konkrétnych skupinách obyvateľov ako sú tínedžeri, starší ľudia, deti so zdravotným znevýhodnením atď.)
 • Sú priestory a zariadenia určené na hru a rekreáciu v dobrej kvalite, udržiavané a plne využívané?
 • Sú priestory a zariadenia pre hru a rekreáciu prístupné a môže si ich každý dovoliť využívať?
 • Poskytujú tieto priestory dostatok výziev, aby si deti mohli pri hraní sa budovať sebadôveru?
 • Je komunita otvorená hre detí vonku?
 • Je prístupnosť na tieto miesta alebo pocit bezpečia na nich ovplyvnený časom počas dňa alebo roka?

Občianska vybavenosť
Občiansku vybavenosť predstavujú inštitúcie a služby a ďalšie príležitosti, ktoré potrebujeme k životu.  Ide napríklad o obchody, školy, škôlky, knižnice, ordinácie lekára a miesta na stravovanie, stretnutia s priateľmi. Prístup k zariadeniam občianskej vybavenosti je dôležitý na podporu zdravého a spokojného života.

Napĺňa občianska vybavenosť moje potreby?

Pri odpovedi na hlavnú otázku môžete zvážiť tieto aspekty:

 • Spĺňa rozsah občianskej vybavenosti na danom mieste množstvo rôznorodých potrieb (napr. na vzdelávanie, pre zdravie, nakupovanie, relaxáciu atď.)?
 • Môžu všetci využívať tieto zariadenia bez ohľadu na ich vek, pohlavie, etnickú príslušnosť, zdravotné znevýhodnenie, vierovyznanie alebo sexualitu?
 • Je občianska vybavenosť v primeranej vzdialenosti a ľahko dostupná?
 • Je občianska vybavenosť kvalitná a dobre udržiavaná?
 • Sú zariadenia v plnom rozsahu využívané na podporu zdravého životného štýlu?

Práca a miestna ekonomika
Kvalitná práca ponúka dôležité výhody prostredníctvom príjmu, činnosti, sociálneho kontaktu, pocitu identity a spokojnosti s prácou. Prosperujúce miestna ekonomika môže poskytnúť pracovné príležitosti a pomôcť vytvoriť živé miesta, kde ľudia chcú tráviť čas a žiť.

Existuje v danom mieste aktívna miestna ekonomika a príležitosti pre prístup ku kvalitnej práci?

Pri odpovedi na hlavnú otázku môžete zvážiť tieto aspekty:

 • Existuje aktívna miestna ekonomika, ktorá pomáha vytvárať rôzne druhy pracovných miest?
 • Existujú príležitosti pre ľudí na získanie zručností, napr. vzdelávanie, odborná príprava a dobrovoľníctvo?
 • Majú miestni ľudia prístup k pracovným príležitostiam bez ohľadu na ich vek, pohlavie, etnickú príslušnosť, vierovyznanie, sexualitu alebo zdravotné znevýhodnenie?
 • Pomáhajú miestne služby, ako sú pracovné agentúry a cenovo dostupná starostlivosť o deti, nájsť a udržať si prácu?
 • Existujú príležitosti a priestory podporujúce založenie a rozvoj miestneho podnikania?

Bývanie a komunita
Domy, ktoré sú k dispozícii na bývanie v miestnej komunite, ovplyvňujú to, kto v danej oblasti žije, ako tá oblasť vyzerá a ako sa tam ľudia cítia. Dobré miesta poskytujú kombináciu kvalitných domov pre rodiny a ľudí rôzneho veku a príjmu.

Podporujú domy v mojej oblasti potreby komunity?

Pri odpovedi na hlavnú otázku môžete zvážiť tieto aspekty:

 • Je bývanie a jeho kvalita pozitívnou črtou danej oblasti?
 • Existuje ponuka kvalitného bývania pre rôzne veľkosti domácností?
 • Existujú na danom mieste rôzne možnosti bývania (nájomné, v súkromnom vlastníctve atď.), uspokojujúce rôzne potreby ľudí, bez ohľadu na ich príjem?
 • Fungujú rôzne typy bývania navzájom dobre?
 • Umožňuje dostupnosť rôznorodého bývania zostať ľuďom bývať v danej oblasti pri zmene ich  potrieb alebo ako starnú?

Sociálny kontakt
Pocit izolovanosti môže poškodiť naše zdravie a znížiť celkovú kvalitu života. Dobré miesta poskytujú rôzne priestory na stretávanie sa a trávenie času s ostatnými.

Existujú príležitosti a priestory pre stretávanie sa ľudí?

Pri odpovedi na hlavnú otázku môžete zvážiť tieto aspekty:

 • Ktoré priestory umožňujú ľuďom stretnúť sa?
 • Existujú rôzne priestory (vnútorné, vonkajšie, účelové a neformálne), kde sa ľudia môžu stretávať?
 • Môžu sa tieto priestory využívať v rôznych denných dobách, počas celého roka a pri rôznych typoch počasia?
 • Dochádza k stretávaniu sa, premiešavaniu a spoznávaniu sa ľudí z celej komunity a z rôznych prostredí?

Identita a pocit prináležania
Ako dané miesto vyzerá, jeho história a to, čo si o ňom ostatní myslia, môže ovplyvniť to, ako sa tam ľudia cítia. Silná miestna identita nám pomáha byť hrdými na svoje miesto, komunitu i na seba samých.

Má toto miesto pozitívnu identitu a cítim, že do neho patrím?

Pri odpovedi na hlavnú otázku môžete zvážiť tieto aspekty:

 • Vnímajú ľudia na toto miesto pozitívne?
 • Sú známe, pripomínané a oslavované dejiny, dedičstvo a kultúra tohto miesta?
 • Pomáhajú miestne skupiny aktívnych občanov a organizácie ľuďom pozitívne sa zapojiť do svojej komunity?
 • Môžu sa ľudia cítiť spojení so svojimi susedmi a komunitou bez ohľadu na svoj pôvod a zázemie?
 • Cítia všetci pocit prináležitosti, bez ohľadu na svoj vek, pohlavie, etnicitu, vierovyznanie, sexualitu alebo zdravotné postihnutie?

Pocit bezpečia
To, ako bezpečne sa ľudia na danom mieste cítia, môže ovplyvniť celkovú kvalitu ich života a to, či na danom mieste trávia svoj čas. Dobre navrhnuté miesta môžu pomôcť tomu, aby sa tam ľudia cítili bezpečnejšie, prispievajú k zníženiu kriminality a antisociálneho správania.

Cítim sa na tomto mieste bezpečne?

Pri odpovedi na hlavnú otázku môžete zvážiť tieto aspekty:

 • Sú cesty bezpečné a dobre využívané v rôznych denných dobách a počas celého roka?
 • Nachádzajú sa v danom priestore budovy, ktoré sú v dobrom stave a využívané, čo zvyšuje pocit bezpečia?
 • Je táto oblasť bez prázdneho alebo opusteného majetku, kriminality a antisociálneho správania?
 • Cítia sa ľudia v bezpečí tak doma, ako aj vonku – na ulici, v parkoch, ihriskách?
 • Je oblasť bezpečná pre všetkých bez ohľadu na ich vek, pohlavie, etnicitu, vierovyznanie, sexualitu alebo zdravotné znevýhodnenie?

Starostlivosť a údržba
Miesta, o ktoré je dobre postarané, nás nám pomáhajú cítiť sa dobre a pozitívne, zatiaľ čo miesta, ktoré sú spustnuté, môžu mať opačný účinok.

Sú budovy a verejné priestranstvá dobre udržiavané?

Pri odpovedi na hlavnú otázku môžete zvážiť tieto aspekty:

 • Sú parky, verejné priestranstvá a budovy vo všeobecnosti dobre udržiavané?
 • Existujú v tejto oblasti nejaké konkrétne problémy ako sú špina, odpadky, vandalizmus alebo neporiadok so psími exkrementami?
 • Existujú dobré zariadenia na recykláciu a skladovanie odpadu a je jeho zber dobre organizovaný?
 • Poznajú miestne úrady, bytové združenia, prenajímatelia a obyvatelia svoje povinnosti a v prípade potreby prijímajú opatrenia?
 • Existuje efektívne združenie miestnych obyvateľov?

Vplyv a pocit kontroly
Názory ľudí na miesto, v ktorom žijú, by mali byť vypočuté. Mať hlas v rozhodovaní a cítiť sa schopným robiť zmeny, môže pomôcť vybudovať silnejšie komunity a lepšie miesta. Pocit kontroly nad miestom, v ktorom žijem, napomáha tomu, aby ľudia vnímali svoj život pozitívne.

Mám pocit, že sa môžem zúčastňovať rozhodnutí a pomôcť zmeniť veci k lepšiemu?

Pri odpovedi na hlavnú otázku môžete zvážiť tieto aspekty:

 • Majú ľudia reálnu možnosť prispieť k rozhodnutiam, ktoré sa ich dotýkajú a ovplyvňujú ich život?
 • Je každý schopný zapojiť sa do rozhodovania bez ohľadu na jeho vek, pohlavie, etnicitu, vierovyznanie, sexualitu alebo zdravotné znevýhodnenie?
 • Umožňujú miestne verejné komunitné služby alebo skupiny ľuďom zapojiť sa?
 • Spolupracujú organizácie ako miestne úrady, zdravotnícke služby alebo bytové združenia s miestnou komunitou, aby pochopili potreby obyvateľov?
 • Cítia sa miestni ľudia počúvaní? Vedia ľudia o možnostiach toho, ako byť vypočutý?

Následné sú užívatelia hodnotenia „Štandard miesta“ vyzvaní, aby uviedli tri priority, čo je potrebné riešiť a k nim tri konkrétne spôsoby a opatrenia, ktoré je potrebné spraviť, aby sa priority naplnili. Takto štruktúrované premýšľanie je dobrým spôsobom ako poskytnúť cenné informácie a tiež ako ďalej rozvíjať diskusiu, ktorá sa zameriava na najdôležitejšie a najpálčivejšie problémy či nedostatky v komunite.

Nástroj „Štandard miesta“ môže byť použitý na zber údajov a názorov obyvateľov. Okrem číselného hodnotenia daného faktora je na záznamovom papieri priestor napísať ku každej z hodnotených oblastí aj slovný komentár. Vhodnou doplňujúcou aktivitou je aktívna návšteva miesta, ktoré sa hodnotí či workshop v komunite, kde obyvatelia vo vzájomnej diskusii prezentujú svoje hodnotenia a pohľady na dané miesto a spoločne hľadajú riešenia a priraďujú im prioritu. Nástroj je navrhnutý pre dospelú populáciu, ale pri správnom vedení a dodatočnom vysvetlení, predebatovaní jednotlivých aspektov a faktorov, je využiteľný aj v práci s mladými ľuďmi či deťmi.


Použité zdroje

Place Standard – oficiálna internetová stránka

Place Standard – príručka

Place Standard: Making place for children. Prezentácia Kat Hasler na konferencii Child in the City, september 2018, Viedeň.


Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Snímka1