Školy s rešpektom – konferencia 2016

„Aj ja som sedel v prvej lavici pri katedre učiteľa,“ odpovedal Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR mladému spolumoderátorovi Tadeášovi Klimanovi z Edulienky na dnešnej konferencii, kde sa deti pýtajú dospelých a dospelí sa pýtajú detí a spoločne diskutujú o tom, ako by mali vyzerať školy s rešpektom – školy, kde sa dospelí i deti vzájomne rešpektujú a vytvárajú také prostredie, ktoré podporuje individuálne potreby každého dieťaťa. Minister posunul diskusiu k pripravovanej reforme, odpovedal na zaujímavé otázky a tiež sám sa pýtal detí, prečo by mal študovať tej-ktorej škole prítomných detí. V takejto uvoľnenej atmosfére takmer stovka účastníkov diskutuje aj o zmene klímy v školách, o právach všetkých detí, teda aj detí s rôznym znevýhodnením, vo vzťahu k vzdelávaniu, o možnostiach a pripravovaných zmenách v oblasti vzdelávania.

Školy s rešpektom – konferenciu s medzinárodnou účasťou zorganizovala Koalícia pre deti Slovensko a Nadácia pre deti Slovenska s partnermi – medzinárodnou organizáciou Eurochild a Nadáciou Orange pod záštitou Veľvyslanectva Fínskej republiky.

skolysr-9

Cieľom konferencie, na ktorej mali svoje nezastupiteľné miesto aj deti a mladí ľudia, bolo predstaviť Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko v kontexte medzinárodných trendov a skúseností s aktuálnou reformou kurikula vo Fínsku.
skolysr-591

skolysr-172

Jana Hainsworth, generálna riaditeľka, Eurochild, prezidentka sociálnej platformy Eurochild, Brusel Belgicko upozornila na odporúčania Európskej komisie vo vzťahu k právam detí v oblasti vzdelávania na Slovensku, v rámci nich aj na dôležitosť zapojenia rómskych detí do vzdelávania už od útleho detstva.

skolysr-680
Marjaana Manninen, poradkyňa pre vzdelávanie, Fínska národná rada pre vzdelávanie z Fínska upozornila, že deti sú naša budúcnosť. Školy by sa mali zamerať na učenie sa, nie na testovanie. Na dve minúty vyzvala všetkých účastníkov konferencie, aby vstali a povedali svojmu prísediacemu o svojich skúsenostiach vo vzdelávaní. Veľmi živé minidiskusie ukončila dovetkom: „A o tomto sú fínske školy – viac rozhovorov, diskusií a učenia sa cez skúsenosti“. Zdôraznila, že kľúčovým momentom reformy je posúvať vzdelávanie všetkým obyvateľom Fínska bez ohľadu na vek, dovtedajšie vzdelanie, v ktorom veľmi dôležitú úlohu zohráva aj miestna samospráva. Je dôležité, aby sa deti v škole cítili dobre a bezpečne, treba rešpektovať ich individuálne potreby a je dôležité napĺňať učebné osnovy tak, aby deti získavali zručnosti pre ich budúcnosť. Za úspechom fínskej reformy vzdelávania je aj vysoká kvalita učiteľov i kurikula.

skolysr-333

Konferencia priniesla v tzv. „živých knižniciach“ aj inšpirácie. „Deti a mladí ľudia sú naši dôležití a rešpektovaní partneri. len dialóg a spolupráca všetkých aktérov, deti a mladých ľudí nevynímajúc, totiž dokáže priniesť výsledok, ktorý sa nielen udrží, ale ktorý budeme radi a spoločne zveľaďovať,“ zdôraznila Dana Rušinová, prezidentka, Koalícia pre deti Slovensko a správkyňa a výkonná riaditeľka, Nadácia pre deti Slovenska.

skolysr-107