Realizujeme projekt na podporu participácie detí a mladých ľudí

Snímka1

Názov projektu: Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni
Miesto realizácie projektu: Nové Zámky, Lučenec, Zvolen
Výška poskytnutého príspevku: 206 453, 02 EUR
Realzátor projektu: Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava

Opis projektu: Projekt sa zameriava na zvýšenie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách (VP) zameraných na deti a mladých ľudí (vrátane nich samotných) na úrovni samospráv. Bude prebiehať v 3 samosprávach: Zvolen, Lučenec, Nové Zámky. Pozostáva z troch hlavných projektových aktivít:

1. Analyticko-metodické aktivity, ktoré zahŕňajú analýzu súčasného stavu VP v danej oblasti (nielen na úrovni dokumentov, ale aj reálneho uplatňovania v praxi a s ohľadom na vynakladané finančné prostriedky) vrátane návrhov na legislatívne úpravy a metodika posilnenia tejto oblasti VP v samospráve participatívnym spôsobom.

2. Vzdelávacie, intervenčné a rozvojové aktivity v samosprávach, ktoré budú budovať kapacity jednotlivých aktérov v samospráve (občianska spoločnosť vrátane MVO, verejná správa aj zástupcovia podnikateľského sektora) prostredníctvom školení, vzdelávacích workshopov a internej konferencie, vytvoria spolupracujúce multisektorové platformy jednotlivých aktérov v každej samospráve a budú ich viesť procesom participatívnej tvorby VP – táto bude postavená na zmapovaných reálnych potrebách členov komunity (fokusové skupiny, rozhovory, dotazníky), zvlášť detí a mladých ľudí, a zhmotnená v koncepcii a/alebo akčnom pláne ako samosprávnom politickom dokumente definujúcom tak obsah VP ako aj procesy a štruktúry vedúce k jej úspešnej realizácii a naplneniu.

3. Osvetové a advokačné aktivity, ktoré budú šíriť výsledky predchádzajúcich projektových aktivít a zvyšovať dosah a prínos projektu v oblasti VP zameranej na deti a mladých ľudí, ktorej je na Slovensku nedostatočne venovaná pozornosť prostredníctvom internetovej stránky www. codetipotrebuju.sk, autorských článkov, edukačných videí, otvorenej konferencie a advokačných stretnutí a vystúpení.

Nefinanční partneri projektu:
Mesto Nové Zámky, Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra – Komunitné centrum Kompas
Mesto Lučenec, YOUNG FOLKS LC
Mesto Zvolen, Združenie Slatinka

Projekt sme začali realizovať v apríli 2018. Informácie o aktivitách a výstupoch projektu budeme postupne aktualizovať v priebehu jeho realizácie.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.