Publikácia: Deti a mladí ľudia v samospráve

Vydali sme analýzu vybraných aspektov verejnej politiky v oblasti detí a mladých ľudí na úrovni miestnych samospráv. Publikáciu je voľne dostupná ako elektronický dokument a sprístupnená na tejto stránke. Veríme, že napomôže vytváraniu Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom a ich väčšiemu zapájaniu na miestnej úrovni.

V analýze prostredníctvom prehľadu jednotlivých sektorových politík poukazujeme na to, kde všade je možné a potrebné zohľadňovať potreby detí a mladých ľudí a čo všetko môže napomôcť k zlepšeniu kvality ich života.

Venovali sme sa tým oblastiam a aspektom, ktoré sme považovali za najdôležitejšie a v podmienkach miestnej samosprávy najskôr možné realizovať. Našou ambíciou nebolo pokryť do detailov všetky možnosti. Snažili sme sa poukázať na kompetencie samo- správy, oporu pre jednotlivé odporúčania v súvzťažných zákonoch, nadväzujúcich právnych normách a dokumentoch nelegislatívnej povahy – koncepciách a stratégiách. Tieto sme dopĺňali o naše skúsenosti s priamymi konzultáciami s deťmi a mladými ľuďmi po celom Slovensku, a projektami a aktivitami, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre implementovanie daných verejných politík v praxi prostredníctvom konkrétnych opatrení.

Publikácia v PDF na stiahnutie: Deti a mladí ľudia v samospráve

Analýza vznikla v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Snímka1