Príručka: Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí

Parky 2

V príručke vysvetľujeme čo je to prístup založený na právach detí a mladých ľudí a aké sú kroky, ktoré musí samospráva, jej predstavitelia, pracovníci aj občania uskutočňovať, ak ho chcú uviesť do praxe. Prvá časť príručky poskytuje všeobecnejší návod ako strategicky pristúpiť k zisťovaniu potrieb detí a mladých ľudí, hľadaniu riešení, tvorbe stratégií, definovaní konkrétnych aktivít a ich implementácii. Zdôrazňujeme pritom dva hlavné princípy, ktorými sú participácia detí a mladých ľudí na rozhodnutiach, ktoré sa priamo i nepriamo dotýkajú ich života a začlenenie, inklúzia všetkých detí a mladých ľudí, ktorí v samospráve žijú, nielen tých, ku ktorým je najľahšie sa dostať.

V druhej časti príručky rozoberáme jednotlivé oblasti života detí a mladých ľudí v spojitosti so zodpovednosťami samosprávy a jej úlohami v tvorbe miestnej politiky. Tieto prezentujeme v podobe indikátorov, ktoré poukazujú na rozličné aspekty, ktoré je možné a potrebné v tej-ktorej oblasti zohľadniť a poskytujú tak návod na jednotlivé riešenia, taktiež slúžia ako kontrolné body na uvedomenie si, kde sa samospráva vo vzťahu k deťom a mladým ľuďom nachádza a kam sa môže posúvať. Zároveň predstavujeme rozličné príklady dobrej praxe zo Slovenska i zahraničia ako inšpiráciu pre konrétne opatrenia, projekty a aktivity.

Príručku si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu: Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudísamospravy web (1)Vydanie príručky finančne podporili:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Nadácia pre deti Slovenska.

logo kp

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group v rámci programu Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom.