Čo deti potrebujú

Mapovanie potrieb detí a spracovanie výstupov

Zisťovanie novo vynárajúcich sa potrieb (NPD) detí a mladých ľudí je podkladom pre identifikovanie najvystupujúcejších – prioritných javov v komunite. Potreby je možné zisťovať a mapovať viacerými spôsobmi, najčastejšie však realizáciou fokusových skupín; prieskumom správ...

Príručka: Mládežnícka participácia na Slovensku

Ambíciou knihy je inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby vyjadrovali svoje názory, aktívne sa zapájali do riešenia problémov miestnej komunity a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Predstaviteľom...

Potreby detí na Slovensku – mapovanie v roku 2009

Štúdia bola spracovaná pod odborným vedením holandských expertov – pani Rekhy Wazirovej a pána Nico van Oudenhoven, ktorí sú tvorcovia konceptu novo vynárajúcich sa potrieb detí a autori rovnomennej publikácie. Na zbere dát prostredníctvom...

Východiská k definovaniu nových potrieb detí

Táto štúdia zachytáva začiatky predstáv o novo sa vynárajúcich potrebách detí, prináša pracovnú definíciu tohto pojmu a vysvetľuje, ako a kde možno tieto potreby identifikovať a čo je na nich „nové“. Označenie „novo sa...