Odoslať nomináciu na cenu KPDML za rok 2018

 1. Navrhovateľ

  (* povinné)

  Organizácia

  Email

  Telefón

 2. Nominovaná samospráva/jej komunita

  Názov
  (* povinné)

  Kraj

  Adresa

  IČO

  DIČ

  E-mail

  Telefón


  Štatutárny zástupca samosprávy

  Meno

  Telefón

  Email

 3. Charakteristika stratégie samosprávy alebo jej komunity, ktorá vedie k napĺňaniu myšlienky "Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom"

  Uveďte, aká je vízia vašej komunity/samosprávy pre vytváranie Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom, aké formálne kroky boli pre to urobené a či resp. do akej miery a akým spôsobom je súčasťou koncepčných dokumentov komunity/samosprávy.
  (* povinné)

 4. Príklady aktivít, ktoré samospráva/jej komunita zrealizovala za odbobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 v prospech detí a mladých ľudí

  Uveďte príklady aktivít, ktoré ste počas roka 2018 vo vašej komunite/samospráve realizovali a sú potvrdením systematického prístupu k deťom a mladým ľuďom.

  (* povinné)

 5. Reálne možnosti participácie detí a mladých ľudí v samospráve/jej komunite

  Uveďte príklady toho, akým spôsobom boli deti a mladí ľudia zapojení do plánovania, rozhodovania, realizácie a vyhodnocovania toho, čo sa v komunite/samospráve deje (nielen pre deti a mladých ľudí). Uveďte prípadné formálne štruktúry alebo neformálne aktivity, ktoré umožňujú deťom a mladým ľuďom byť súčasťou rozhodovacích procesov.
  (* povinné)

 6. Príklady zisťovania potrieb detí a mladých ľudí v samospráve/jej komunite

  Uveďte, na základe čoho ste sa rozhodovali o tom, aká je vízia vašej komunity/samosprávy vo vzťahu k deťom a mladým ľuďom, aké opatrenia a aktivity je potrebné realizovať. Tiež ako priebežne aktualizujete a vyhodnocujete svoje zistenia. Kto je pre vás zdrojom informácií pre to, čo a ako treba robiť?
  (* povinné)

 7. Príklady sieťovania a spolupráce v samospráve/jej komunite v prospech detí a mladých ľudí

  Uveďte, ktoré subjekty a akým spôsobom vo vašej komunite/samospráve navzájom spolupracujú. Ako máte nastavené podmienky, kritériá alebo zásady spolupráce, v čom sa koordinujete a spolupracujete, ako máte rozdelené kompetencie a zodpovednosti.

  (* povinné)

 8. Odkazy na videá, blogy, názory občanov podporujúce nomináciu samosprávy na ocenenie

  Uveďte fotografie, videá, blogy, vyjadrenia detí, mladých ľudí a dospelých vo vašej komunite/samospráve - priamo alebo prostredníctvom odkazov na relevantné internetové stránky (vrátane sociálnych sietí ako napr. Facebook).

 9. Prílohy

  (obrázky, dokumenty, max. 2MB/ks)

  V prípade, že súčasťou Vašej nominácie majú byť prílohy, pošlite ich prosím na adresu peter.lenco@nds.sk. Do predmetu správy uveďte "Nominácia KPDML + meno navrhovateľa". Ďakujeme.

 10. Ochrana osobných údajov

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas vyjadrený odoslaním nominačného formulára. Nadácia pre deti Slovenska použije tieto informácie iba v súvislosti s Ocenením Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Odoslaním tohto nominačného formulára dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v nominačnom formulári v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. spoločnosti Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava. Všetky podrobnejšie informácie o vašich právach nájdete na www.nds.sk.