Odoslať nomináciu na cenu KPDML za 2017

 1. Navrhovateľ

  (* povinné)

  Organizácia

  Email

  Telefón

 2. Nominovaná samospráva/komunita

  Názov
  (* povinné)

  Kraj

  Adresa

  IČO

  DIČ

  E-mail

  Telefón


  Štatutárny zástupca samosprávy/zástupca komunity

  Meno

  Telefón

  Email

 3. Charakteristika stratégie samosprávy alebo komunity, ktorá vedie k napĺňaniu myšlienky "Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom"

  Uveďte, aká je vízia vašej komunity/samosprávy pre vytváranie Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom, aké formálne kroky boli pre to urobené a či resp. do akej miery a akým spôsobom je súčasťou koncepčných dokumentov komunity/samosprávy.
  (* povinné)

 4. Príklady aktivít, ktoré samospráva/komunita zrealizovala za odbobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 v prospech detí a mladých ľudí

  Uveďte príklady aktivít, ktoré ste počas roka 2017 vo vašej komunite/samospráve realizovali a sú potvrdením systematického prístupu k deťom a mladým ľuďom.

  (* povinné)

 5. Reálne možnosti participácie detí a mladých ľudí v samospráve/komunite

  Uveďte príklady toho, akým spôsobom boli deti a mladí ľudia zapojení do plánovania, rozhodovania, realizácie a vyhodnocovania toho, čo sa v komunite/samospráve deje (nielen pre deti a mladých ľudí). Uveďte prípadné formálne štruktúry alebo neformálne aktivity, ktoré umožňujú deťom a mladým ľuďom byť súčasťou rozhodovacích procesov.
  (* povinné)

 6. Príklady zisťovania potrieb detí a mladých ľudí v samospráve/komunite

  Uveďte, na základe čoho ste sa rozhodovali o tom, aká je vízia vašej komunity/samosprávy vo vzťahu k deťom a mladým ľuďom, aké opatrenia a aktivity je potrebné realizovať. Tiež ako priebežne aktualizujete a vyhodnocujete svoje zistenia. Kto je pre vás zdrojom informácií pre to, čo a ako treba robiť?
  (* povinné)

 7. Príklady sieťovania a spolupráce v samospráve/komunite v prospech detí a mladých ľudí

  Uveďte, ktoré subjekty a akým spôsobom vo vašej komunite/samospráve navzájom spolupracujú. Ako máte nastavené podmienky, kritériá alebo zásady spolupráce, v čom sa koordinujete a spolupracujete, ako máte rozdelené kompetencie a zodpovednosti.

  (* povinné)

 8. Odkazy na videá, blogy, názory občanov podporujúce nomináciu samosprávy na ocenenie

  Uveďte fotografie, videá, blogy, vyjadrenia detí, mladých ľudí a dospelých vo vašej komunite/samospráve - priamo alebo prostredníctvom odkazov na relevantné internetové stránky (vrátane sociálnych sietí ako napr. Facebook).

  Prílohy
  (obrázky, dokumenty, max. 2MB/ks)