Obnovili sme dialóg pri aktualizácii Súboru osvedčených inovácií vo vzdelávaní

Učíme s radosťou – osvedčené inovácie vo vzdelávaní na Slovensku

„Viete si predstaviť, že by ste používali mobil, ktorý máte na stole, podľa manuálu spred desiatich rokov? No, nie, že? „

Peter Plavčan, minister školstva, vedy výskumu a športu SR

Kto z nás by nechcel mať učiteľa/učiteľku, čo učí s radosťou a slobodne, s podporou svojich nadriadených využíva poznatky z tréningov, kurzov, akreditovaných alternatívnych metód?

Nadácia pre deti Slovenska a Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 21. júna 2016 na pracovnom seminári v priestoroch Národnej rady SR  znovunaštartovali dialóg zainteresovaných inštitúcií s cieľom zrevidovať a pokračovať v  strategicko –akčnom pláne Ministerstva školstva SR na začlenenie pedagogických inovácií podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií do vzdelávacieho systému.

Seminár v NR SR 02

História vzniku akčného plánu, ktorý sa doteraz nerealizoval

V roku 2007 bol vypracovaný kľúčový dokument Súbor nástrojov na podporu pedagogických inovácií (Návrh strategicko –akčného plánu Ministerstva školstva SR na začlenenie pedagogických inovácií podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií do vzdelávacieho systému), s cieľom zjednodušiť cestu pedagógov k osvedčeným inováciám.

Prečítajte si Súbor nástrojov na podporu pedagogických inovácií 2007

Vznik dokumentu podporilo Holandské ministerstvo zahraničných vecí, v rámci programu Holandsko – slovenskej bilaterálnej spolupráce, Matraflex a na tvorbe strategicko-akčného  plánu sa podieľali partneri na všetkých úrovniach – slovenské a holandské vládne aj mimovládne organizácie, ako aj Ministerstvo školstva SR, sekcia regionálneho školstva, oddelenie detí a mládeže, Iuventa, Štátny pedagogický ústav, Nadácia pre deti Slovenska a experti z ďalších mimovládnych organizácií, Ministerstvo zdravia, sociálnych vecí a športu Holandského kráľovstva, prostredníctvom The Netherlands Institute for Care and Welfare/NIZW, Royal Netherlands Embassy, EVD (International Bussiness and Cooperation), Ministerstvo školstva kultúry a vedy holandského kráľovstva,  International  Child  Devepolment Iniciatives (ICDI), Sardes.

Seminár v Národnej rade SR znovunaštartoval dialóg

Za účasti viac ako 50 odborníkov z oblasti vzdelávania – od poslancov Národnej rady SR cez pracovníkov ministerstva školstva a jeho inštitúcií, zástupcov veľvyslanectiev, dlhoročných donorov nadácie v oblasti vzdelávania, predstaviteľov profesijných organizácií v oblasti školstva až po expertov z neziskového a školského prostredia  sa vytvoril konštruktívny dialóg o súčasno stave inovácií i o možostiach, ako ďalej postupovať a zakomponovať ho do pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti vzdelávania.

Prácu všetkých prítomných ocenil aj minister Peter Plavčan, ktorý vyjadril očakávanie: „Teším sa na využiteľné výsledky, ktoré by sme mohli potom spoločne všetci využiť, či už pri tvorbe právnych predpisov alebo programových dokumentov, či už na najbližšie alebo dlhšie obdobie tak, aby sa pre deti niečo zmenilo aj pre učiteľov…“

Fotogaléria zo seminára na sociálnej sieti Facebook

„So záujmom som si vypočul skúsenosti učiteľov a riaditeľov s týmto programom inovatívneho vzdelávania. Som rád, že tu bolo toľko zanietených ľudí, ktorým záleží na kvalitnejšom vzdelávaní našich detí a som otvorený ďalšej spolupráci,“ konštatoval minister Peter Plavčan na oficiálnej stránke ministerstva.

 Odznelo na seminári

Aneta Chlebničanová, riaditeľka programov v oblasti vzdelávania, Nadácia pre deti Slovenska

Aneta Chlebničanová, riaditeľka programov v oblasti vzdelávania, Nadácia pre deti Slovenska Peter Plavčan, minister školstva, vedy výskumu a športu SR

„Pre nás je dôležité to, aby sa prijala konkrétna stratégia podpory pedagogických inovácií, ktoré na Slovensku fungujú a sú overené Štátnym pedagogickým ústavom.

Štátny pedagogický ústav, aj na základe dokumentu začal vypracovávať aj katalóg pedagogických inovácií, ale je potrebné pokračovať a snažiť sa, aby inovácie, ktoré chcú na Slovensku pomáhať, boli prijaté a začalo sa s nimi pracovať.“

Aneta Chlebničanová, riaditeľka programov v oblasti vzdelávania, Nadácia pre deti Slovenska

Slavo Ilavský, riaditeľ ZŠ Detva

Slavo Ilavský, riaditeľ Základná škola J. J. Thurzu, Detva

„Z oficiálnych – štátnych zdrojov sa nám nedostalo takého vzdelávania a inovácií, ako cez mimovládne organizácie… V tejto situácii, keď počujete od kolegov, že toto malo zmysel a týmto smerom sa dá existovať ďalej, to je pre mňa hlavným dôvodom, prečo sa uberáme touto cestou…“

„Alfa a omega je v tom, či má riaditeľ možnosť tých učiteľov posielať tam, kde to má zmysel, a kde má spätnú väzbu od detí aj od učiteľov, že to zmysel má… Hľadáme zdroje, hľadáme granty a takto to funguje, a pritom ponuka je široká, ale  z oficiálnej ponuky nechcú, aj keď majú za to kredity.“

Slavo Ilavský, riaditeľ, Základná škola J. J. Thurzu, Detva

Tatiana Piovarčiová, odborná garantka vysokoefektívneho učenia, Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

Tatiana Piovarčiová, odborná garantka vysokoefektívneho učenia, Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

„Existujú postupy na experimentálne overovanie programov, avšak neexistujú žiadne postupy na to, aby sa overené postupy dostali do systému. My sme trpezliví, ale rovnako to bolo pred desiatimi rokmi a rovnako to bolo pred dvadsiatimi rokmi…“ 

„Reforma nestojí iba na učiteľovi. Je tu rovnako veľa zručností, ktoré neovládajú riaditelia škôl, aby to mohlo fungovať inak, riaditeľ nemá kapacitu robiť túto prácu… a zjednodušenie administratívy… – to by bola veľká pomoc. Aj keď sa škola mení, nie je to len na riaditeľovi.

Prvou podmienkou zmeny školy je, aby fungoval tím rozvoja školy,  a tam nie je len manažment školy, ale iniciatívni učitelia alebo pracovníci zo všetkých oblastí školy. A s týmto tímom treba robiť ďalšiu vzdelávaciu oblasť, minimálne dva-tri roky, aby získali tie zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby podporili svojich učiteľov.“

Tatiana Piovarčiová, odborná garantka vysokoefektívneho učenia, Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady SR

Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady SR

„Stále diskutujeme o peniazoch a o tom, že sa má investovať. My sme realizovali pre súkromný sektor také projekty, že sme zobrali hotového absolventa a išli sme ho preškoliť. Stálo to veľa peňazí a veľa času.

Prečo sa nezačne uvažovať, že toto by sa vsunulo do pedagogických fakúlt, aby sa už vyučovali počas vysokej školy týmito metódami, a môžme deálne prebiehať aj s niečím iným, ale viete – vlastne predpripravovať tých ľudí a bude to omnoho rýchlejšie…“

Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady SR

Seminár v NR SR

Peter Plavčan, minister školstva, vedy výskumu a športu SR

 „Viete si predstaviť, že by ste používali mobil, ktorý máte na stole, podľa manuálu spred desiatich rokov? No, nie, že? To ja sa vyjadrujem k inováciám právnych predpisov…

Ja som si tiež kedysi myslel, že za posledných 5-6 rokov 20 noviel napr. zákona o vysokých školách je veľa. No, málo toho bolo, pretože tie zmeny sa dejú tak rýchlo, aj v oblasti financovania, aj deti sú iné…“

Peter Plavčan, minister školstva, vedy výskumu a športu SR

I61A0132

Ľubomír Petrák, predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

„Určite budeme hľadať relatívne rýchle riešenia, uvoľnenie rúk vedeniu školy z hľadiska byrokracie…, tu je ešte dostatočne veľký priestor, aby sme mohli pokračovať. Debyrokratizácia – určite áno.

Pokiaľ ide o transfér osvedčených metód do praxe, ja som absolútnym zástancom toho, aby sme viacej debatovali, viac si vymieňali skúsenosti, a to, čo je efektívne a úspešné, aby sme prenášali do života. Keď sme hovorili, že učitelia si radšej vyberú nekreditované vzdelávanie, ktoré im niečo prinesie, ako kreditované vzdelávanie, odpoveď je: považujem z môjho pohľadu až nevyhnutné, aby sme odpojili oceňovanie práce učiteľa od počtu kreditov, ktoré získal – toto je do pekla, ktorá nás dlhodobo ťahá, a toto potrebujeme legislatívne urobiť.

Áno, treba inovácie…, no nedostal som ani tu odpoveď na otázku, ako je možné, že dobré výsledky má 65-ročná, 70-ročná učiteľka základnej školy, ktorá učí rovnakým spôsobom matematiku, ako učila pre 30 rokmi, a dokonca učí na rovnakej škole z rovnakej učebnice. Ona neprešla vývojom? A napriek tomu dosahuje výsledky… Možno je to v motivácii učiteľov, možno je to v nejakých iných veciach, ktoré skúsme nejakým spôsobom identifikovať a posunúť dopredu, ale ak chceme byť čestní sami pred sebou, odpovedajme si na tieto otázky…

Ak si pozriete všetky hodnotenia, ktoré sú (porovnávania, testovania), tak vidíme: materské školy sú porovnateľné so zahraničím, prvý stupeň základných škôl je porovnateľný so zahraničím, kde zaostávame, je 9. trieda – druhý stupeň a zaostávame v stredných školách. Povedzte mi, ako je možné, že v 4. triede základnej školy dieťa v zásade na úrovni svojho vývoja dokáže čítať s porozumením, a v 9. triede základnej školy už nedokáže čítať s porozumením. Môže to byť v demotivácii, možno v iných veciach, ale skúsme identifikovať problémy na tej úrovni, lebo len tadiaľto vedie cesta. „

Ľubomír Petrák, predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Ján Horecký, prezident, Združenie katolíckych škôl

Ján Horecký, prezident, Združenie katolíckych škôl

„Do škôl treba prirodzené autority s tým, že nám osobnostne škola dnes redne. Viete to dobre zo štatistík, súhlasím s Vami, ktorí ste povedali, že čisto len preškoliť tých, ktorí sme dnes v škole, alebo pridať len peniaze, to pomôže na to, aby prichádzali schopnejší ľudia než sme my, a zároveň, aby boli už od fakulty na to lepšie pripravení.

To, čo Vy chystáte, narazí na manažment školy. Dnešná škola má takú istú personálnu štruktúru, ako mala škola pre  50 rokmi, kedy vnútri školy sa robil iba mikromanažment pedagogicko-organizačného zabezpečenia procesov, ktoré tam sú. Dnes tá škola, ktorá má byť do určitej miery samostatným subjektom v rovine hospodárskej, bezpečnostnej, edukačnej, kultúrnej, tak má tú istú štruktúru. Chcem vidieť jednu štátnu alebo jednu súkromnú organizáciu, ktorá má stovky kompjutrov, z povinnosti a zo zákona nevyhnutnosť robiť so softvérom nielen edukačným, ale aj dáta spracujúcim, kde na takého niečo vyčlenia v praxi najčastejšie nejakého učiteľa alebo učiteľku, popri tom, čo má a nebodaj je to ešte nejaký IT technik. Jednoducho škola dnes tak, ako ju poznáme v tej typickej štruktúre, nie je životaschopným podnik. Kríva.

Na škole chýba stredný manažment. Dnes tých najschopnejších ľudí dáte za vedúcich predmetových komisií. Príde nová učiteľka, zavesíte ju na krk nejakému schopnému kolegovi, ktorý naozaj vie, čo treba. Ale tento človek je ten istý, na ktorého sa obrátite, keď príde nejaký nový materiál, keď príde návrh inovačných nástrojov alebo niečo podobné, príde nový návrh zákona… Kto to pripomienkuje? Pripomienkujú to najaktívnejší najschopnejší riaditelia, najaktívnejší najschopnejší učitelia, ktorí okrem toho mjú 100-percentný úväzok a kopec ďalších iných povinností.

Ad Metodicko-pedagogické centrum… (MPC) Viete mi povedať ešte jednu oblasť činnosti, kde metodiku odovzdávajú ľudia, ktorí nie sú z praxe, ktorí nikdy neučili? My ešte máme, hoci je to zriedene na školách, majstrov…, ja by som navrhoval, nech toto sú zamestnanci, povedzme MPC-čiek, nech majú úväzok znížený, nech môžu zdieľať (share-ovať) svoje know-how, nech môžu mať priestor na to, aby robili stredný manažment, aby pripomienkovali, multiplikovali, aplikovali veci, ktoré sú. Títo ľudia – dnes ich nemáme, lebo sú ednoducho ignorovaní, ale oni existujú ešte stále. To je zlatý potenciál školstva. Možno len potrebujú priestor a možno to nie je ani pre rozpočet náročné riešenie, pretože tie isté peniaze sa použijú tým, ako povedal minister pri odchode, ktorí sú tí praví na to, aby odovzdávali metodiku alebo učili sa nové metódy.“

Ján Horecký, prezident, Združenie katolíckych škôl

I61A0281

Miroslava Kiripolská, učiteľka, OZ EduLienka

„Ja som mala možnosť pracovať pre Teach for Slovakia v minulom roku a môžem Vás ubezpečiť, že ak by ste mali takú mentorskú podporu, akú majú Teach for Slovakia učitelia, tak by ste milovali svoju prácu a chodili by ste tam aj v noci, pretože to množstvo lídrov, ktoré ich podporuje, a toto je to, čo naše školstvo potrebuje. Nie hodiť  učiteľov do vody a plávajte, ako vládzete, a keď nevládzete – koniec…

 Treba dať slobodu riaditeľom, aby si mohli vybrať. Dať im peniaze, aby si vyberali učiteľov, aby si vyberali obsah, aby si tvorili kurikulum, pretože toto všetko sú dôvody, prečo sa tie inovácie v  škole nedarí zavádzať, lebo vždy tam funguje len jeden ten pilier… a ešte otvoriť možnosti vzdelávania aj pre iné subjekty.“

Miroslava Kiripolská, učiteľka, OZ EduLienka

Pozrite si záznam Učíme s radosťou – osvedčené inovácie vo vzdelávaní na Slovensku

Vzdelávaniu sa Nadácia pre deti Slovenska venuje od roku 2001

Nadácia pre deti Slovenska sa venuje vzdelávaniu už od roku 2001. V roku 2009 a 2014  mapovať aj novovynárajúce  sa potreby detí: „Keďže deti trávia v škole podstatnú časť svojho dňa, silne reflektovali tému školy. Vo všeobecnosti na Slovensku v zásade nemáme problém s prístupom k vzdelaniu (ak opomenieme problematiku neoprávneného zaraďovania detí do špeciálnych škôl), preto sa aj deti sústreďovali na kvalitu vzdelania a jeho organizáciu. Realizátormi vzdelávania sú učitelia, ku ktorým mali deti mnohé výhrady. Medzi deťmi sa vyskytuje nechuť ku škole – aj medzi dobrými žiakmi. Niektorí majú problém zapadnúť v kolektíve, nemajú v triede a škole kamarátov…“

Prečítajte si viac o Novovynárajúcich sa potrebách detí…

Seminár NR SR 03„Snahou Nadácia pre deti Slovenska, ktorá má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním učiteľov v podobných kurzoch,  je nájsť odpovede na otázky, ako pomôcť zapáleným učiteľom, ktorí sa vo voľnom čase vzdelávajú, chodia na tréningy, spoznávajú rôzne metódy a inovácie, mali uľahčenú cestu k ich využívaniu v školskom procese.

Chceme obnoviť dialóg s verejnou správou o možnostiach spolupráce pri zmene prístupu k deťom vo vzdelávaní a zmene prostredia školy tak, aby z nej vychádzali mladí ľudia, ktorí sa budú ďalej rozvíjať a nájdu si uplatnenie vo svojom regióne.“

Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska

Prečítajte si tiež:

Inovatívne vzdelávanie podporuje aj Nadácia pre deti Slovenska