Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Princípy Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom - Čo deti potrebujú

Princípy Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom

Ocenenie ,,Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom,“ je ocenením napĺňania nasledovných princípov:

Komplexnosť

Komplexnosť pri vytváraní Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom spočíva v komplexnom a prierezovom pochopení a pokrývaní všetkých tém týkajúcich sa detí a mladých ľudí v danej komunite či samospráve. V zapojení všetkých partnerov – dôležitých aktérov (stakeholderov), ktorí sú ochotní spolupracovať, vo využívaní potenciálu rôznorodosti členov komunity.V takom nastavovaní časových míľnikov aktivít, aby prinášali väčšiu pridanú hodnotu a umožnili efektívne využívať časové, finančné i personálne kapacity komunity. V rozhodovaní, kde pri prijímaní rozhodnutí komunita zohľadňuje ich dopad na život detí, mladých ľudí a ich rodín a uprednostňuje také riešenia, ktoré ich podporujú, nie zhoršujú ich situáciu.

Pravidelné mapovanie potrieb

Základným predpokladom vytvárania Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom je mapovanie aktuálnych a vznikajúcich potrieb detí a mladých ľudí v komunite a samospráve. Na základe mapovania javov v komunite, analýzy potrieb detí a vyhodnocovania zodpovednosti dospelých a komunity je možné identifikovať prioritné javy v komunite, kde je veľmi dôležité zapojenie širokej a zmiešanej cieľovej skupiny občanov komunity: detí, mladých ľudí, rodičov, predstaviteľov samosprávy, iných dospelých, seniorov, ako aj odborníkov pôsobiacich v komunite.

Participácia

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom vytvára prostredie založené nielen na princípe „byť vypočutý“, ale aj „byť počutý“ spojený s rešpektujúcim prístupom v rodine, v škole. Komunita neplánuje všetko pre deti a mladých ľudí z pozície dospelého, ktorý vie, čo je pre nich najlepšie – pýta sa priamo ich, čo by chceli a potrebovali; spoločne s nimi hľadá riešenia. Dôležitými a jedinečnými nástrojmi na budovanie participácie je vzdelávanie dospelých, fungujúce detské rady a študentské parlamenty, pravidelné stretávanie sa poslancov mestského alebo obecného zastupiteľstva so zástupcami detských rád a študentských parlamentov, vytvorené mechanizmy zapojenia detí a mladých ľudí do rozhodovania, implementácie rozhodnutí atď..

Systematický prístup a dôsledné zabezpečenie implementácie

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom na základe identifikovania potrieb detí a mladých ľudí, zodpovednosti dospelých a komunity, hľadá efektívne riešenia, ktoré identifikované potreby napĺňajú. Vytvorením akčného plánu Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom, jej implementáciou a priebežným vyhodnocovaním (či a do akej miery sa napĺňajú) sa nastavuje systematický a dlhodobý prístup komunity v tejto oblasti. Investícia do detí a mladých ľudí nie je krátkodobá ­– v prítomnosti skvalitňuje ich život a vytvára vhodné podmienky pre ich maximálny rozvoj. Zároveň v nich vytvára pocit príslušnosť k miestnej komunite, ktorú v dospelosti nebudú chcieť opustiť, a do ktorej sa budú naďalej aktívne zapájať.

Sieťovanie a spolupráca

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom má zriadenú pozíciu Koordinátora pre deti a mladých ľudí, resp. dbá o to, aby sa tejto oblasti v samospráve niekto aktívne venoval. Ide pritom o človeka, ktorého návrhy a aktivity bude samospráva podporovať, bude akceptovaný celou komunitou, vrátane detí a mladých ľudí a pre neho bude táto práca profesionálnou i osobnou výzvou. Koordinátor pritom nemusí byť zamestnancom samosprávy, avšak minimálne jej stálym/dlhodobým spolupracovníkom.

Náplňou práce Koordinátora pre deti a mladých ľudí je podpora, sieťovanie a prepájanie aktivít formálnych inštitúcií a organizácií, neformálnych skupín a aktívnych jednotlivcov v komunite, vrátane detí a mladých ľudí .

Samospráva má zároveň zadefinovaný a schválený dokument určujúci kritériá kvality práce s deťmi a mladými ľuďmi, pričom tento dokument vznikol ako konsenzus a je podporou pri napĺňaní vízie Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom.

Zdieľania zdrojov

Zdieľanie zdrojov – ľudských, finančných, duševných (know–how). Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom vyčleňuje na realizáciu aktivít detí a mladých ľudí zodpovedajúce financie v rozpočte a prerozdeľuje ich transparentne – na základe verejnej výzvy, podľa vopred určených kritérií, ideálne so zapojením samotných detí a mladých ľudí do rozhodovania. Komunitné zdroje sú podporou budovania zadefinovaných hodnôt prostredníctvom transparentného finančného mechanizmu, pričom hodnoty i možnosti ich napĺňania sú známe a prístupné všetkým v komunite.

Nastavovanie procesov a rôznorodosť prístupov

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom má zabezpečené mechanizmy, ktoré reagujú na neustále sa meniace podmienky v spoločnosti, a tým aj podmienky, v ktorých fungujú deti a mladí ľudia i celkový koncept detstva a mladosti. Nastavovanie procesov a rôznorodosť prístupov v komunite zabezpečuje adresnejšie napĺňanie potrieb detí a mladých ľudí v konkrétnych podmienkach tej – ktorej komunity.