Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Komunity priateľské deťom - Čo deti potrebujú

Komunity priateľské deťom

Komunity priateľské deťom sú také, v ktorých sú deti a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. Komunitu pritom môžeme vnímať v užšom a širšom zmysle. V užšom zmysle je to spoločenstvo ľudí, nad rámec rodiny, ktorí majú niečo spoločné, napr. sú to žiaci a učitelia jednej školy, členovia mimovládnej organizácie, folklórneho súboru, športového klubu a pod. V širšom zmysle sú to obyvatelia mesta, dediny, alebo ich  vymedzenej časti – štvrte.

V komunitách priateľských deťom sa dospelí zaujímajú, aké majú deti a mladí ľudia potreby a názory. Sú v nich rešpektované práva detí. Deti a mladí ľudia majú vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli vyjadriť to, čo si myslia, čo im v komunite chýba, čo by sa mohlo zmeniť, čo by v nej chceli robiť. V komunitách priateľských deťom dospelí deti a mladých ľudí nielen vypočujú, ale spoločne s nimi hľadajú riešenia, ako by sa ich predstavy, ak sú v daných podmienkach zrealizovateľné, mohli uskutočniť a následne ich pretavujú do skutočnosti. V komunitách priateľských deťom nie je deťom a mladým ľuďom len poskytovaný servis, ale deti a mladí ľudia sú zapájaní aj do realizácie samotných riešení a opatrení, do ich vyhodnocovania a kontrolovania. V komunitách priateľských deťom sú deti a mladí ľudia rovnocenní dospelým, samozrejme s ohľadom na ich vekové špecifiká a životnú skúsenosť.

Prostredníctvom projektu Komunity priateľské deťom sa snažíme vytvoriť prenositeľný model v šiestich pilotných komunitách na Slovensku (Bratislava, Rohožník, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Detva, Kvačany), ktoré by zároveň mali slúžiť ako regionálne centrá pre šírenie dobrej praxe, metodiky a skúseností s vytváraním deťom a mladým ľuďom priateľskej komunity. Priama práca v komunite sleduje zdanlivo jednoduchú schému, za ktorou je však veľmi veľa práce.

Ide o identifikovanie detí a mladých ľudí v komunite, identifikovanie kľúčových hráčov v komunite, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú, ktorí ich z titulu svojej práce a funkcie majú vo svojej kompetencii i tých, ktorým na deťoch a mladých ľuďoch úprimne záleží, hoci nie sú zastrešení formálnou inštitúciou alebo organizáciou. Ďalej je to vzájomné sieťovanie a v dialógu mapovanie toho, čo deti a ladí ľudí potrebujú, čo by v komunite chceli. Následne sa celá problematika, získané informácie a aktuálne možnosti zohľadnia v akčnom pláne, ktorý je systematickým uchopením prístupu podpory detí a mladých ľudí v komunite ako aj ich zapájaním do realizácie vlastných nápadov a života v komunite vo všeobecnosti. Priebežne sa plány realizujú, potreby a aktivity aktualizujú a progres vyhodnocuje, čím sa vytvorí systém a kolobeh zabezpečujúci pretrvávajúci priestor pre deti a mladých ľudí v komunite, teda komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Dôležitým prvkom v celom systéme je prepojenie detí a mladých ľudí, dospelých, organizácií a inštitúcií, ktoré sa im venujú, s miestnou samosprávou.

Aby však vyššie uvedené bolo zrealizovateľné, je potrebné pracovať s deťmi a mladými ľuďmi i rôznymi skupinami popísaných dospelých, ktorých nazývame dôležitými dospelými v životoch detí a mladých ľudí. Preto sme pripravili a realizovali rozličné vzdelávacie aktivity (školenia, stretnutia, workshopy, individuálne konzultácie) ako aj vydali podporné metodické interné i voľne dostupné materiály. V každej komunite sme ustanovili koordinátora a jeho asistenta, ktorí ostatných motivovali a zabezpečovali realizáciu jednotlivých aktivít. Prostredníctvom advokačných aktivít sme myšlienku, filozofiu i nástroje komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom šírili aj mimo pilotných komunít – išlo o stretnutia za okrúhlym stolom, prezentácie na konferenciách a podujatiach i osobné návštevy primátorov, starostov, či ďalších dôležitých hýbateľov v komunitách.

V prvej fáze projektu sme sa sústredili na pilotné overenie možností vytvárania deťom a mladým ľuďom priateľskej komunity, prípravu nástrojov a postupov na jej vytváranie. Našou ambíciou však je, aby postupne na Slovensku bola každá komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Sme presvedčení, že každá investícia do detí a mladých ľudí, v ktorej sú oni partnermi je dôležitou investíciou pre súčasnosť i budúcnosť našej spoločnosti.