História projektu

Projekt Komunity priateľské deťom nadväzuje a vychádza z projektu s názvom Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi, ktorý spolu s partnermi realizovala Nadácia pre deti Slovenska v rokoch 2007-2009. Projekt bol financovaný z fondov EÚ – grantovej schémy Leonardo da Vinci, spolufinancovaný Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže (MŠVVaŠ SR) a Nadáciou pre deti Slovenska.

Nadácia pre deti Slovenska bola prostredníctvom tímu vzdelávacieho centra v tomto projekte partnerom rumunskej organizácie Civil Society Development Foundation (Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, www.fdsc.ro) a International Child Development Inintiatives (www.icdi.nl) z Holandska.

Projekt bol zameraný na skvalitnenie práce profesionálov s deťmi a mladými ľuďmi s využitím konceptu  „novo vynárajúcich sa potrieb detí“ (NPD) v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania detí.

Cieľom projektu bolo pritiahnuť pozornosť na niektoré z novo identifikovaných trendov vo vývoji detí a mládeže, aby ich odborníci a politickí aktéri:

  • mohli vziať do úvahy,
  • mohli zahrnúť do svojej priebežnej činnosti,
  • adekvátne reagovali na tieto tendencie skôr, než sa problémy stanú ťažko zvládnuteľné.

Projekt nadväzoval na výskumné aktivity holandských partnerov, ICDI, v oblasti novo vynárajúcich sa potrieb deti v rôznych krajinách. Prieskumné štúdie s touto tematikou boli realizované v Holandsku, Indii, Keni, Nikaragui, Bulharsku. Na projekte spolupracovali holandskí experti – pani Rekhy Wazir a pán Nico van Oudenhoven, ktorí sú tvorcovia konceptu novo vynárajúcich sa potrieb detí a autori rovnomennej publikácie.

Na Slovensku sa na implementácii projektu podieľali odborníčky, ktoré sa venujú deťom a mládeži najmä v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania: Aneta Chlebničanová, Ľubica Bagalová, Erika Galanská, Darina Gogolová, Eva Ďuríková, Daniela Halašová, SoňaJavorková, Katarína Jirešová, Alena Matušková, Jana Miháliková, Mirka Kumančíková, Tatiana Piovarčiová a ďalší predstavitelia rozličných inštitúcií a mimovládnych organizácií priamo pracujúci s deťmi a mladými ľuďmi na komunitnej úrovni.

V rámci realizácie projektu sa ukázalo, že ak chceme adekvátne napĺňať potreby detí a mladých ľudí, je potrebný systematický a holistický prístup k deťom a mladým ľuďom na všetkých úrovniach spoločnosti. Preto vznikol projekt a iniciatíva Komunity priateľské deťom.