Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 O programe - Čo deti potrebujú

O programe

 Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom

Každá investícia do detí a mladých ľudí, v ktorej sú partnermi, je dôležitou investíciou pre súčasnosť i budúcnosť našej spoločnosti.

DSCF1949

Komunitu v užšom zmysle tvorí spoločenstvo ľudí, nad rámec rodiny, ktorí majú niečo spoločné, napr. žiaci a učitelia jednej školy, členovia mimovládnej organizácie, folklórneho súboru, športového klubu a pod. V širšom zmysle komunitu tvoria obyvatelia mesta, dediny, alebo ich vymedzenej časti – štvrte.

Východisko

V komunitách priateľských deťom sa dospelí zaujímajú, aké majú deti a mladí ľudia potreby a názory. Sú v nich rešpektované práva detí. Deti a mladí ľudia majú vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli vyjadriť to, čo si myslia, čo im v komunite chýba, čo by sa mohlo zmeniť, čo by v nej chceli robiť. V komunitách priateľských deťom dospelí deti a mladých ľudí nielen vypočujú, ale spoločne s nimi hľadajú riešenia, ako by sa ich predstavy, ak sú v daných podmienkach zrealizovateľné, mohli uskutočniť a následne ich pretavujú do skutočnosti. V komunitách priateľských deťom nie je deťom a mladým ľuďom len poskytovaný servis, ale deti a mladí ľudia sú zapájaní aj do realizácie samotných riešení a opatrení, do ich vyhodnocovania a kontrolovania. V komunitách priateľských deťom sú deti a mladí ľudia rovnocenní dospelým, samozrejme s ohľadom na ich vekové špecifiká a životnú skúsenosť.

Komunita priateľská deťom rešpektuje deti a mladých ľudí ako rovnocenných partnerov. V komunite priateľskej deťom nie je deťom a mladým ľuďom len poskytovaný servis, ale záleží jej na ich názore, zohľadňuje ich aktuálne potreby a zapája ich do plánovania, realizácie, vyhodnocovania a kontroly riešení tak, aby bola bezpečným miestom, kde sa cítia dobre a prijatí.

Poslanie

Systematické vytváranie prenositeľného modelu pre komunity, v ktorých sa sa dospelí zaujímajú, aké majú deti a mladí ľudia potreby a názory, prizývajú ich do realizácie a hľadajú s nimi riešenia, rešpektujúc ich práva a rozvíjajúce ich zodpovednosti. Našou ambíciou je, aby postupne na Slovensku bola každá komunita priateľská deťom a mladým ľuďom.

Donori

 • Fond Švajčiarsko – slovenskej spolupráce  (2014 – 2015)
 • Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (2013 – do súčasnosti)

Medzinárodní partneri

Domáci partneri

 • Združenie miest a obcí Slovenska
 • Asociácia Susan Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

karneval 075

Aktivity

 • Identifikovanie detí a mladých ľudí v komunite, mapovanie toho, čo potrebujú, čo by v komunite chceli.
 • Identifikovanie kľúčových hráčov v komunite, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú a z titulu svojej práce a funkcie majú vo svojej kompetencii i tých, ktorým na deťoch a mladých ľuďoch úprimne záleží, hoci nie sú zastrešení formálnou inštitúciou alebo organizáciou.
 • Ustanovenie koordinátora a jeho asistenta, ktorých úlohou je motivovať ďalších členov komunity, zabezpečovať realizáciu jednotlivých aktivít. Prostredníctvom advokačných aktivít sme myšlienku, filozofiu i nástroje komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom šírili aj mimo pilotných komunít – išlo o stretnutia za okrúhlym stolom, prezentácie na konferenciách a podujatiach i osobné návštevy primátorov, starostov, či ďalších dôležitých hýbateľov v komunitách.
 • Vytvorenie akčného plánu, v ktorom sa zohľadnia získané informácie a aktuálne možnosti, priebežné plnenie a vyhodnocovanie plnenia so zapojením detí a mladých ľudí, čím sa vytvorí systém a kolobeh zabezpečujúci pretrvávajúci priestor pre deti a mladých ľudí v komunite, teda komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Dôležitým prvkom v celom systéme je prepojenie detí a mladých ľudí, dospelých, organizácií a inštitúcií, ktoré sa im venujú, s miestnou samosprávou.

Program ponúka

 • advokačné aktivity – stretnutia za okrúhlym stolom, prezentácie na konferenciách a podujatiach i osobné návštevy primátorov, starostov, či ďalších dôležitých hýbateľov v komunitách;
 • vzdelávacie aktivity – školenia, stretnutia, workshopy, individuálne konzultácie;
 • študijný materiál – podporné metodické interné i voľne dostupné materiály.

fotoKPD

Organizácie zapojené do programu

 • samosprávy
 • komunity v užšom slova zmysle reprezentované mimovládnymi organizáciami a inštitúciami pracujúcimi s deťmi a mladými ľuďmi ako aj aktívnymi jednotlivcami
 • deti a mladí ľudia

Cieľová skupina

 • zástupcovia samospráv, ktorí sú v nej zodpovední za deti a mladých ľudí,
 • pracovníci s deťmi a mladými ľuďmi,
 • mládežnícki vedúci, mladí vedúci, dobrovoľníci,
 • pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami detí a mladých ľudí a pod.

História

2013

 • príprava konceptu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom na Slovensku
 • do programu sa zapojilo 11 komunít a 24 organizácií

2014

 • príprava pilotných komunít a koordinátorov

2015

 • výzva nominácií na ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015“

2016

 • udelenie historicky prvého ocenenia „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015“ obci Kvačany (okr. Liptovský Mikuláš) a mestu Zvolen
 • tréning nových koordinátorov
 • konzultácie pre samosprávy k budovaniu konceptu „Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom“

2017

 • udelenie ocenenia „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2016“ mestu Prešov a mestkej časti Fončorda, Banská Bystrica
 • realizácia projektu „Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí“ a v rámci neho vytvorenie fotografickej výstavy, ktorá bola inštalovaná v 4 mestách Slovenska, vedenie sprievodných workshopov a vydanie rovnomennej príručky