Nové príručky pomáhajú zvýšiť inklúziu v práci s mládežou

Práca s mládežou má veľký potenciál zvýšiť inklúziu (začlenenie) mladých ľudí s rozličnými potrebami a bariérami pre plné uplatnenie sa v spoločnosti a prispieť tak ku kvalite života všetkých mladých ľudí. Žiaľ, nie všetky mládežnícke organizácie a inštitúcie, pracujúce s mladými ľuďmi, si tento svoj potenciál uvedomujú, resp. dostatočne reflektujú vo svojej praxi a v priamej práci s mladými ľuďmi. To je tiež jedno zo zistení v rámci medzinárodného projektu RIDE Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (RIDE Resources for Inclusion, Diversity and Equality), ktorý na Slovensku implementuje Trnavská univerzita v Trnave (Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií).

Aj na základe vstupov mnohých predstaviteľov mládežníckych organizácií zo Slovenska – ich manažérov, pracovníkov s mládežou i samotných mladých ľudí – vznikli dve príručky, ktoré majú za cieľ priniesť odborné i praktické informácie a predovšetkým na konkrétnych príkladoch inšpirovať, ako uplatňovať princípy inklúzie a zaviesť skutočnú inklúziu do práce s mládežou.logo

V prvej príručke Princípy a prístupy je načrtnutý všeobecný rámec, ktorý slúži k lepšiemu pochopeniu filozofie, princípov a prístupov týkajúcich sa inklúzie, rôznorodosti a rovnosti. Taktiež sa v nej nachádza porovnávacia štúdia mapujúca aktuálnu situáciu v danej oblasti s ohľadom na mladých ľudí v piatich krajinách, ktoré na projekte spolupracujú: Chorvátsko, Slovensko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. Skúsenosti z jednotlivých krajín ukazujú, že každá z krajín má pred sebou ešte veľký kus cesty, avšak aj to, že v tej – ktorej oblasti môže byť pre iné krajiny inšpiráciou.

V druhej príručke Príklady dobrej praxe je predstavených 15 príkladov dobrej praxe z realizácie inklúzie v najrozličnejších oblastiach ako sú: inklúzia mladých ľudí so zdravotným postihnutím, zo sociálne a ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia, s migrantským pozadím atď. Tri príklady z každej krajiny zúčastnenej na projekte zároveň predstavujú rozličné prístupy k inklúzii – ako programové a projektové uchopenie tak aj celkovú politiku organizácie a základné východisko jej práce. Slovensko reprezentujú organizácie Nadácia Krajina Harmónie, Združenie STORM a YMCA na Slovensku.

Obidve príručky v slovenskom jazyku i v jazykoch projektových krajín je možné si voľne stiahnuť na internetovej stránke projektu RIDE alebo priamo na týchto odkazoch:

RIDE – Princípy a prístupy                              RIDE – Príklady dobrej praxe

oba

V septembri medzinárodný tím vydá praktickú príručku desiatich aktivít, ktoré tematicky pokrývajú rôzne oblasti inkluzívnej práce s mladými ľuďmi – radikalizmus a extrémizmus, nenávistné prejavy na sociálnych sieťach, práca s mladými imigrantmi a mladými nezamestnanými, potreby mládeže na vidieku a pod. V októbri bude metodika, spolu s tréningom pre pracovníkov s mládežou, predstavená v rámci workshopov organizovaných na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Projekt RIDE Resources for Inclusion, Diversity and Inclusion je financovaný Európskou komisiou v programe Erasmus+ na základe zmluvy č. 2015- 2-UK01-KA205-014061. Článok odráža názory autorov a Komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.