Nechajme deti a mladých ľudí voľne sa hrať

No photo description available.
Zdroj: FB – Play England

Hra prispieva ku kvalitnému životu detí a mladých ľudí, ich osobnostnému a sociálnemu rozvoju, napredovaniu vo vývine, pomáha budovať nielen fyzickú zdatnosť, ale aj psychickú odolnosť a sociálne vzťahy. Úlohou dospelých je vytvoriť priestor, kde sa hra detí a mladých ľudí rôzneho veku môže odohrávať a rozvinúť. Ide nielen o fyzický priestor, ale aj dostatočný čas pre hru každý deň, ktorý nie je vyplnený len povinnosťami.

Hru je veľmi ťažké definovať, pretože jestvuje veľmi veľa rozličných typov a foriem hry, správania sa v hre a interakcií, ktoré vznikajú či už s inými ľuďmi alebo s prostredím, v ktorom sa hra odohráva a objektmi v ňom. Welsh Government Play Policy (2002) definuje hru nasledovne: „Hra zahŕňa správanie detí, ktoré je slobodne zvolené, osobne usmerňované a vnútorne motivované. Vykonáva sa bez vonkajšieho cieľa a odmeny a je základnou a neoddeliteľnou súčasťou zdravého rozvoja – nielen pre jednotlivé deti, ale tiež pre spoločnosť, v ktorej žijú.“

Organizácia Play Welsh (online) tieto jednotlivé charakteristiky hry ďalej vysvetľuje:

 • Slobodne zvolená hra znamená, že deti a mladí ľudia si sami vyberú kedy, ako a čo sa budú hrať. Hra ako taká nie je súčasťou žiadneho pripraveného programu a nemá konkrétne kroky a pravidlá, ktoré je potrebné nasledovať a dodržať.
 • Osobne usmerňovaná hra znamená, že deti a mladí ľudia sa sami rozhodnú, aké pravidlá ich hra bude mať a aké roly v nej na seba prevezmú.
 • Vnútorne motivovaná hra znamená, že deti a mladí ľudia sa hrajú, pretože sami chcú, rozhodli sa tak a hra má pre nich sama o sebe hodnotu. Do hry sa nezapájajú pre žiadnu odmenu, certifikát alebo status.

Prínosy voľnej hry

V súčasnosti vzrastajú obavy o fyzické a mentálne zdravie detí a mladých ľudí. A zároveň vzrastajú vedecké dôkazy o tom, že voľná, neštruktúrovaná hra detí a mladých ľudí výrazne pozitívne prispieva k ich dobrej telesnej zdatnosti a celkovej životnej pohode.

Prínosy pre fyzické a mentálne zdravie detí a mladých ľudí vo voľnej hre môžu byť podľa odborníkov nasledovné:

 • Lezenie rozvíja silu, koordináciu, rovnováhu a schopnosť podstupovať riziká, ako aj sebadôveru a sebaúctu.
 • Beh a naháňačky rozvíjajú kondíciu, vytrvalosť a agilitu.
 • Skákanie a behanie priaznivo vplýva na stavbu a hustotu kostí.
 • Fantazijné hry môžu byť pre deti spôsobom, ako spracovať ťažké alebo znepokojujúce aspekty ich života.
 • Hra môže byť zábavou a relaxom, spôsobom ako sa zbaviť úzkosti a stresu. Pri voľnej hre sa deti a mladí ľudia nemusia prispôsobovať programu a požiadavkám dospelých.

Obohacujúce prostredie pre hru

Väčšina detí a mladých ľudí sa bude hrať bez intervencie dospelých, hoc aj v tom najnehostinnejšom prostredí, pretože hra je pre nich prirodzená. Avšak prostredie, ktoré poskytuje bohaté množstvo podnetov a príležitostí pre hru, je tým najlepším, ktoré zároveň pozitívne ovplyvňuje rozvoj detí a mladých ľudí prostredníctvom hry. Dobrým prostredím pre hru je také, v ktorom sa deti a mladí ľudia cítia slobodní hrať sa tak, ako oni sami chcú, v činnostiach a aktivitách, ktoré si sami vymyslia alebo vyberú. Takéto prostredie zároveň maximalizuje potenciál pre socializovanie sa, tvorivosť, vynaliezavosť a výzvy.

Kvalitné prostredie pre hru poskytuje všetkým deťom a mladým ľuďom príležitosti pre interakciu alebo zážitok nasledovného (Play Welsh):

 • Výzvu a neistotu – obidve na fyzickej a emocionálnej úrovni.
 • Možnosť meniť identitu – rolové hry a rôzne kostýmy pre prezliekanie sa.
 • Rôznorodé pocity – bolesť, radosť, dôvera, strach, hnev, spokojnosť, nuda, fascinácia, šťastie, smútok, odmietnutie, prijatie, hrdosť, frustrácia a ďalšie.
 • Voľný materiál – prírodné a človekom vyrobené materiály, s ktorými je možné manipulovať, upravovať ich, premiestňovať, stavať z nich nové veci, príp. ich aj rozobrať či zničiť.
 • Pohyb – behanie, skákanie, lezenie, balansovanie, kotúľanie a ďalšie.
 • Iné deti a mladí ľudia – s možnosťou rozhodnúť sa a vybrať si, či sa budem hrať sám alebo s inými, pričom môžu deti a mladí ľudia zažívať spoluprácu, vyjednávanie, vypadávanie, riešenie konfliktov.
 • Možnosť zápasiť – bezpečné meranie si sily.
 • Štyri živly – zem, vzduch, oheň a vodu.
 • Prírodný svet – možnosť hrať sa v rôznorodom počasí, byť v kontakte so stromami, rastlinami, hmyzom, zvieratami, blatom a podobne.
 • Všetky zmysly – zvuky, chute, rôznorodé povrchy, vône a pachy, zrakové podnety.

Rodičovstvo podporujúce hru

Podporovať hru detí a tým zároveň ich rozvoj a množstvo benefitov, ktoré sme už uviedli, nie je ani tak o tom, čo ako rodič robíte, ale o tom, akým spôsobom to robíte. Deti a mladí ľudia potrebujú dovolenie, čas, priestor a materiál, hru si už zorganizujú sami na základe vlastnej vnútornej motivácie, aktuálneho rozpoloženia, záujmov a nápadov. Organizácia Play Welsh (online) uvádza nasledovné odporúčania pre rodičovstvo, ktoré podporuje hru, resp. hravé rodičovstvo:

 • Snažte sa o to, aby si deti samé vybrali, čo sa budú hrať, ako sa budú hrať, s kým sa budú hrať. Deti dostávajú od dospelých každodenne veľa inštrukcií čo a ako majú robiť, pri hraní sa počas ich voľného času by mali mať viac možností pre samostatné rozhodovanie sa a riadenie si hry.
 • Snažte sa čo najviac nechať deti, aby si riešili v hre vzniknuté problémy čo najviac sami. Vyriešiť to za nich môže mať negatívny vplyv na proces učenia ako riešiť konflikty, vychádzať spolu a spolupracovať.
 • Podrobný plán aktivít nie je potrebný. Ak sa stiahnete, urobíte krok vzad a budete len z diaľky dozerať na deti, tie si najpravdepodobnejšie zorganizujú svoju hru sami. Dostanú tak príležitosť experimentovať a zažiť si veci sami pre seba.
 • Nechajte deti tešiť sa z fyzických výziev ako je lezenie na stromy. Pokúste sa nebyť príliš ochranárskymi, ak najhoršie, čo sa môže stať je malá ranka, modrina, či poškrabanie.
 • Deťom nie je potrebné poskytovať veľa hračiek. Ak deťom dáme iba niekoľko starostlivo vybraných hračiek, no veľa rôznorodého materiálu na hranie, s ktorým môžu naložiť podľa seba, môžeme výrazne obohatiť ich hru a uľahčiť ju. Ide o materiál ako kusy látky, kartónové krabice, plastové rúry a žľaby, pneumatiky, palice, staré autoplachty, šnúry a povrazy… Tento materiál pomáha deťom byť kreatívnymi a vynaliezavými.

Hra na ulici

Deti a madí ľudia sa hrajú na ulici a v okolí susedstva, kde bývajú, menej, ako tomu bolo kedysi. Dôvodov môže byť viacero – od nárastu školských úloh, cez rozličné záujmové aktivity a krúžky, ktoré sú plne organizované až po vstup digitálnych technológií do života detí a mladých ľudí. Pre rodičov je taktiež dôležitá otázka bezpečnosti – predovšetkým súvisiaca s premávkou, množstvom a rýchlosťou áut. To môže viesť až k tomu, že nenechajú deti a mladých ľudí hrať sa samých vonku.

Organizácia Play Welsh (online) pripravila sadu odporúčaní, ako sa hrať vonku bezpečne a bez obáv:

 • Učte deti správať sa bezpečne na cestách – cesty tvoria významnú časť verejných priestorov v našich komunitách. Deti môžeme pripravovať od útleho veku na samostatný pohyb po cestách tak, že im budeme vysvetľovať a ukazovať, aké bezpečnostné pravidlá je potrebné dodržiavať a na čo si dávať pozor.
 • Pozrite sa na vlastné vodičské návyky – jedným z dôležitých aspektov, ktorý rodičia pred udelením povolenia svojim deťom hrať sa vonku zvažujú, je bezpečná premávka. Ako vodiči by sme sa mali správať tak, ako by sme chceli, aby sa ostatní vodiči správali na miestach, kde sa naše deti hrajú.
 • Pomôžte deťom spoznať ich okolie a susedstvo – ak budeme menej závislí na doprave autom a budeme viac využívať ulice na chôdzu, naše deti lepšie spoznajú okolie a susedstvo, v ktorom bývajú, čo im pomôže správať sa vonku bezpečnejšie. Je dobré, ak pri návšteve miestnych zariadení a služieb nechodíme len autom, ale aj pešo, napr. do školy, do obchodu, k lekárovi, do parku a pod.
 • Nadviažte kontakty a vzťahy s ľuďmi, ktorí bývajú okolo vás – zoznámte sa s ľuďmi, rodinami, susedmi, ktorí bývajú okolo vás. Dohodnite sa, že si budete navzájom prizerať deti. Takýto prístup pomáha budovať zmysel komunity, umožni viacerým deťom hrať sa viac vonku a byť pri tom v bezpečí. 
 • Dôverujte deťom – deti a mladí ľudia často zvládnu viac, než si myslíme. Vyžaduje si to od nás dospelých viac dôvery a rešpektujúcej komunikácie s nimi. S deťmi a mladými ľuďmi sa dohodnite, kde a ako dlho sa pôjdu hrať vonku. Ak poznajú prostredie svojho susedstva, svoju adresu a telefón na rodičov, ak poznajú hodiny, vedia, na koho sa v prípade pomoci obrátiť, to všetko umožňuje spraviť s nimi dohody.
 • Buďte realisti – obavy o vaše deti sú prirodzené. Avšak dobrá prevencia v duchu vyššie popísaných pravidiel, kontakty so susedmi, na ktorých sa v prípade obáv môžete obrátiť, vám pomôžu situáciu zvládnuť. Prínosy hry vašich detí vonku ďaleko prekračujú možné ohrozenia.
 • Buďte zmenou – sami sa môžete zasadiť za to, aby sa deti a mladí ľudia hrali viac vonku. Môžete pozvať ostatných rodičov, aby sa pridali. Môžete žiadať samosprávu, aby prijala opatrenia, ktoré to umožnia a zároveň zvýšia bezpečnosť detí a mladých ľudí, kým sa vonku hrajú.

V niektorých krajinách sa preto začali organizovať podujatia, v ktorých sa snažia cielene vrátiť ulicu deťom a mladým ľuďom. Tejto téme sme sa podrobne venovali v samostatnom článku, preto len zhrnieme základné informácie. Ulica sa uzavrie na poobedie alebo jeden deň pre autá a deti a mladí ľudia sú pozvaní von sa hrať, pričom sa tak oni, ako ich rodičia, nemusia báť o ich bezpečnosť. Hranie sa je prenechané na deti a mladých ľudí, dospelí len vytvoria podmienky. Deti a mladí ľudia si prinesú vlastné hračky, niekde komunita zabezpečuje aj hrový materiál, ktorý si môžu deti a mladí ľudia zapožičať.

V niektorých krajinách majú podobný prístup v parkoch – nachádzajú sa v nich búdky alebo maringotky s hrovým materiálom, ktorý zapožičiavajú dobrovoľníci, príp. pracovníci platení samosprávou. Niekde je dokonca animačný program, do ktorého sa môžu deti a mladí ľudia zapojiť. Služba je poskytovaná predovšetkým cez prázdniny, víkendy a dni voľna. Rodičia zároveň vedia, že v parku sa nachádzajú dospelí, ktorí dozerajú na deti a nemusia sa obávať pustiť ich von. V Belgicku, predovšetkým flámskej časti alebo v Holandsku v takýchto programoch spolupracujú mimovládne organizácie, ktoré počas roka pracujú s deťmi a mladými ľuďmi.

Taktiež, v niektorých krajinách vznikli tzv. dobrodružné ihriská, ktoré poskytujú dostatok priestoru pre deti a mladých ľudí na kontakt s prírodou – lezenie po stromoch, hranie sa s vodou, blatom a dostatok materiálu pre majstrovanie – stavanie skrýš a rozličných pevností. Všetky aktivity sa odohrávajú pod dozorom vyškolených dospelých, ktorí však vedia, že deti a mladí ľudia musia mať možnosť prevziať na seba istú mieru rizika, aby sa mohli učiť a rozvíjať. Medzi oceňované dobrodružné ihriská patria napríklad Ithaca Children’s Garden alebo Adventure Playground v Berkley Marina. Najbližšie majú dobrodružné ihrisko vo Viedni – volá sa Robinsonov ostrov a je zdarma prístupný pre návštevu (v prevádzke však nie je každý deň a cez zimu, preto si v prípade návštevy treba skontrolovať otváracie hodiny a čas).

Odborníci podporujúci hru detí a mladých ľudí

V niektorých krajinách, predovšetkým vo Veľkej Británii, jestvuje samostatná skupina odborných pracovníkov, ktorí sa venujú podpore voľnej hry detí. V angličtine sa nazývajú „playworkers“. U nás by sme ich mohli prirovnať k špecializovanej skupine vychovávateľov, pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi či animátorov vo voľnom čase. Ako odborní pracovníci si uvedomujú mnohé prínosy, ktoré má voľná neštruktúrovaná hra pre deti a mladých ľudí a preto sa snažia vytvárať a umožňovať rôznorodé prostredie so zodpovedajúcim materiálom, v ktorom môžu deti a mladí ľudia svoju hru naplno rozvíjať.

K najčastejším omylom patrí, že títo pracovníci sa hrajú spolu s deťmi. Avšak realita je taká, že sa do nej zapájajú iba na požiadanie detí a mladých ľudí, predovšetkým spôsobom a rolou, ktorú im oni pridelia a keď je to možné, z hry sa opäť stiahnu. Samozrejme, dozerajú aj na bezpečnosť detí a mladých ľudí, avšak pri rozhodovaní sa kedy a ako zakročiť stále zohľadňujú rovnováhu medzi podstúpeným rizikom a jeho potenciálom pre rozvoj a učenie sa z prípadných chýb. Deti a mladých ľudí vnímajú ako kompetentných jednotlivcov, ktorí vedia posúdiť mieru rizika. Deťom a mladým ľuďom hru neorganizujú a neusmerňujú. Sú trénovaní v tom, kedy je nevyhnutné zasiahnuť do hry v záujme bezpečnosti a kedy je možné podstúpiť istú mieru rizika s ohľadom na jeho prínos pre deti a mladých ľudí.

Zároveň sa snažia prispieť k tomu, aby každé herné prostredie bolo inkluzívne, teda, podporujú všetky deti a mladých ľudí, aby sa do hry mohli zapojiť a využili čo najviac/všetky príležitosti, ktoré im dané prostredie a materiál ponúkajú.

Odborní pracovníci, ktorí sa venujú podpore vývinu detí a mladých ľudí prostredníctvom voľnej hry, sa vo svojej práci riadia nasledovnými princípmi, ktoré vytvorila Playwork Princilpes Scrunity Group (Cardiff, 2005). Tieto princípy ako celok predstavujú profesionálny a etický rámec pre pracovníkov oblasti podpory voľnej hry detí a mladých ľudí.  Vychádzajú z uznania toho, že kapacita detí a mladých ľudí pre pozitívny rozvoj môže byť obohatená tým, že im je umožnený prístup k čo najširšiemu množstvu priestorov a prostredí pre hru a rôznorodých príležitostí hrať sa.

 1. Všetky deti a mladí ľudia sa potrebujú hrať. Impulz k hre je vrodený. Hra je biologická, psychologická a sociálna nevyhnutnosť. Je nevyhnutnou pre zdravý vývin a kvalitu života jednotlivcov i komunít.
 2. Hra je proces, ktorý je slobodne zvolený, osobne riadený a vnútorne motivovaný. To znamená, že deti a mladí ľudia sami určujú a kontrolujú obsah a zámer svojej hry, nasledovaním svojho vlastného inštinktu, nápadov, záujmov, svojim vlastným spôsobom a z vlastných dôvodov.
 3. Hlavným zameraním a podstatou pôsobenia odborných pracovníkov v oblasti hry je podpora a uľahčenie herného procesu, čo by malo formovať rozvoj politiky v oblasti hry ako aj s tým súvisiacich stratégií, vzdelávania a školení.
 4. Pre odborných pracovníkov v oblasti hry je proces hry prvoradý, preto pracujú ako obhajcovia voľnej hry keď sa zapájajú do programov vedených dospelými.
 5. Úlohou odborného pracovníka v oblasti hry je podporovať všetky deti a mladých ľudí pri vytváraní priestoru, v ktorom sa môžu voľne hrať.
 6. Prístup odborného pracovníka v oblasti hry k deťom a mladým ľuďom je založený na aktuálnych poznatkoch o procese hry a reflexívnej praxe.
 7. Odborní pracovníci v oblasti hry si uvedomujú svoj vplyv na herný priestor a tiež vplyv hry detí a mladých ľudí na neho.
 8. Odborní pracovníci v oblasti hry sa rozhodujú pre taký štýl intervencie do hry, ktorý umožní deťom a mladým ľuďom rozšíriť ich hru. Každá intervencia do hry musí vyvažovať ohrozenia s rozvojovým prínosom a kvalitou života detí a mladých ľudí.

Verejná politika podporujúca hru

Základným východiskom pre samostatnú verejnú politiku v oblasti hry detí a mladých ľudí na národnej, regionálnej a miestnej úrovni je Dohovor o právach dieťaťa, ktorý v článku 31 hovorí: „Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na oddych a voľný čas, na účasť v hrách a oddychovej činnosti zodpovedajúcej jeho veku, ako i na slobodnú účasť v kultúrnom živote a umeleckej činnosti.”

Hlavnými prvkami takejto verejnej politiky sú:

 • Verejné uznanie prínosu hry pre život, rozvoj a blaho detí, mladých ľudí i celej komunity.
 • Záväzok vytvárať a rozširovať príležitosti pre hru detí a mladých ľudí vrátane finančnej podpory.
 • Školenia zodpovedných pracovníkov v oblasti vytvárania príležitostí a podpory hry detí a mladých ľudí odborným spôsobom.
 • Konkrétne kroky, opatrenia, aktivity, grantové programy, ktoré napomôžu danú politiku uviesť do života a naplniť vytýčené ciele.
 • Samostatná pozornosť by sa mala venovať mechanizmom zapojenia samotných detí a mladých ľudí do prípravy, realizácie a vyhodnocovania tejto politiky.


Použité zdroje

Dohovor o právach dieťaťa. UNICEF (online).

Helpful tips for parents to support children’s play. Play Welsh (online).

Play: health and wellbeing. Play Welsh (online).

Playwork: what’s so special? Play Welsh (online).

Tips for supporting children to play out confidently. Play Welsh (online).

Welsh Assembly Government Play Policy (2002)


Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Snímka1