Metódy zisťovania nových potrieb detí

V rámci projektu Komunity priateľské deťom (KPD) sme ako základný rámec postavili prepojenie projektu s pre nás unikátnou metódou zisťovania – prieskumu Novo vynárajúcich sa potrieb detí a mladých ľudí (NPD). Oproti predchádzajúcim skúsenostiam, kde boli zapojené do mapovania deti od 8 do 16 rokov a dospelí, tentoraz sme do mapovania zapojili  deti a mladých ľudí od  8 do 30 rokov a dospelých. Chceli sme tak pokryť čo najširšiu skupinu detí a mladých ľudí v komunite a čo najreálnejšie zmapovať ich potreby.

Pred procesom samotného zisťovania NPD realizátori absolvovali dvojdňové vzdelávanie, kde sa oboznámili s témou NPD, kontextom v rámci projektu KPD, taktiež s metódami prieskumu a precvičili si metódy zisťovania v reálnych situáciách.

Pri zisťovaní sme použili tri hlavné metódy prieskumu NPD:

1. Mediálny prieskum – noviny, časopisy, elektronické spravodajské médiá – rozhlas, televízia a internet – sú svojou aktuálnosťou a často územným zameraním najlepším zdrojom informácií o novo vynárajúcich sa potrebách detí a mladých ľudí v tom-ktorom regióne. Reportáže z jednotlivých regiónov a komunít prinášajú názory spektra ľudí zainteresovaných na danej udalosti či téme. Tento prístup bol v našom projekte použitý v najmenšej miere, pretože ako prioritu sme si stanovili priamu prácu s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými.

2. Fokusová skupina – Fokusová skupina (FS) sa uskutočňuje prostredníctvom organizovanej (facilitovanej) diskusie skupiny ľudí, ktorí majú niečo spoločné a majú vzťah k danej téme. Pre potreby prieskumu NPD je vhodné viesť diskusiu so skupinami z rôzneho prostredia, s účastníkmi rôzneho veku (deti a mladí ľudia, dospelí s rôznym profesijným zameraním – napr. z oblasti vzdelávania, verejnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácii, zdravotníctva, polície, liniek pomoci deťom, zástupcov rodičov a iných členov komunity. Detské skupiny môžu byť vytvorené zo žiakov, z detí z ulice, deti v inštitucionálnej starostlivosti a pod.).

V nami realizovanom projekte boli focusové skupiny použité ako najčastejšia metóda zisťovania NPD. Veľmi pozitívne ohlasy od realizátorov FS sme zaznamenali z facilitovania zmiešaných skupín, kde skupiny tvorili rôzne cieľové skupiny. V rámci procesu a na základe spätných väzieb od facilitátorov pri realizáci FS je veľmi dôležitá:

  • osobnosť facilitátora a jeho zručnosti (o to dôležitejšie sa nám javilo vzdelávanie realizátorov FS),
  • veľkosť FS (je potrebné dodržať max. veľkosť FS – 15 účastníkov),
  • dôsledný prepis aspracovanie výstupov FS (osvedčili sa nahrávky a ich prepisy alebo zapisovateľ, ktorý pomáhal facilitátorovi spraviť dôsledný záznam diskusie počas jej priebehu).

Prínos fokusových skupín zhodnotil Tomáš Šimíček – regionálny koordinátor projektu KPD v Bratislave – Rači nasledovne: „Jedným z prvých prínosov projektu boli výsledky z focusových skupín, ktoré nám priniesli cenné informácie o potrebách detí v našej lokalite a zároveň nás na ich skúmanie upriamili. Samotný nástroj focusových skupín bol prínosný a oceňovaný zo strán viacerých organizácií ako vhodný nástroj na zisťovanie potrieb detí a ľudí s ktorými pracujú.“ Podobne realizátorka projektu z občianskeho združenia hovorí: „Počas realizácie projektu som sa naučila vnímať potreby detí a matiek. Dali mi nové pohľady na ich problémy a situácie, ktoré som doposiaľ nevidela. Vďaka fokusovej skupine s matkami som si mohla vyskúšať vedenie dospelej skupiny.“

3. Rozhovor (interview) – individuálne rozhovory sú užitočné na získanie dostatočne hlbokých, kvalitných informácií. Interview poskytuje dostatok času na získavanie podrobných informácií od dôležitých ľudí z komunity, ktorí majú špecifické skúsenosti s deťmi i mladými ľuďmi a ich potrebami. Napr. jedným z dobrých tipov sú pracovníci z telefonickej linky pomoci vo vašom regióne. Rozbor dôvodov, prečo deti telefonujú na tieto linky môže pomôcť zistiť nové potreby i problémy a zmapovať aktuálne trendy (napr. www.pomoc.sk, www.ldi.sk, www.centrumslniecko.sk, www.ipcko.upside.sk).

V projekte Komunity priateľské deťom  prieskum prostredníctvom rozhovoru (interview) bol používaný v menšej miere vzhľadom na jeho časovú a obsahovú náročnosť. Respondenti rozhovorov môžu byť autority vo svojom odbore, naši realizátori prieskumu však oslovovali aj seniorov, mladých ľudí, mamičky na materskej, študentov… a pozitívne oceňovali ochotu respondentov zdieľať svoje názory v neformálnom prostredí.

Skúsenosti z realizácie z rozhovorov v rámci projektu ukazujú, že:

  • pri hľadaní respondentov na rozhovor vnímajme všetkých ľudí ako tých, ktorých názory môžu byť pre náš prieskum obohatením,
  • na vedenie rozhovoru je potrebné sa pripraviť, aby sledoval stanovený cieľ , ktorým je získanie informácií o potrebách detí a mladých ľudí,
  • je potrebné sústrediť sa na zrozumiteľnosť otázok.

Viac informácií o metodike mapovania NPD nájdete v príručke Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi, Bratislava 2014.