Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Mapovanie potrieb detí a spracovanie výstupov - Čo deti potrebujú

Mapovanie potrieb detí a spracovanie výstupov

Zisťovanie novo vynárajúcich sa potrieb (NPD) detí a mladých ľudí je podkladom pre identifikovanie najvystupujúcejších – prioritných javov v komunite.

Potreby je možné zisťovať a mapovať viacerými spôsobmi, najčastejšie však realizáciou fokusových skupín; prieskumom správ v médiách, v ktorých sa vyskytujú deti a mladí ľudia, resp. ktoré sa dotýkajú života detí a mladých ľudí a individuálnych rozhovorov. Fokusové skupiny a individuálne rozhovory je možné uskutočniť s rozličnými skupinami – deťmi, mladými ľuďmi, rodičmi, učiteľmi, vychovávateľmi, pracovníkmi s deťmi a mládežou, zástupcami mimovládnych organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi v komunite, ďalšími profesionálmi pracujúcimi v komunite (napr. lekári, psychológovia, policajti, sociálni pracovníci atď.) ako aj tými, ktorí majú vo vzťahu k deťom a mladým ľuďom v komunite rozhodovaciu právomoc.

Po zrealizovaní mapovania jedným alebo viacerými vyššie popísanými spôsobmi nasleduje analýza zozbieraných údajov.  V nej je dôležité dôsledné preštudovanie výstupov a následné hľadanie trendov a vzorcov, alebo charakteristických prejavov, ktoré sa opakovane vyskytujú v rámci výstupov z prieskumu. Výstupom je zoznam prioritných javov, ktorý je podporený popisom javu a klasifikovaním súvislostí. Následne sa zo zoznamu vyberú 2 – 3 prioritné javy a v ďalšom kroku sa k nim hľadajú zodpovedajúce potreby detí (v súvislosti s vybraným javom) a zodpovednosti dospelých komunity.

Príklad

Jav Emocionálne chýbanie rodičov
Potreby Zodpovednosti dospelých
Môcť požiadať o pomoc a dostať ju Vytvárať priestor pre stretávanie sa rodín
Mať vzor správania Vzdelávanie rodičov v oblasti výchovy
Hrať sa spolu Osveta o potrebách detí a dôsledkoch nedostatku ich naplnenia
Rozprávať sa spolu Dbať na spoločné aktivity rodiny

Pozn. Podrobné ukážky nájdete v literatúre: Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi, Bratislava 2014

Naše skúsenosti z projektu Komunity priateľské deťom nám ukázali, že je dobré, ak analýzu obsahov spracováva tím odborníkov (najmenej však dvaja), aby sa zvýšila objektivita spracovania. V projekte sa nám veľmi osvedčilo a pomohlo pripomienkovanie odborníkov so skúsenosťami s analýzou obsahov a psychológov zapojených do projektu, pre ich profesionálnu analytickú citlivosť.

Taktiež sa ukázalo, že pri výbere najdôležitejších javov v komunite je veľmi ťažké vyberať tie, ktoré sú „prioritné“. Neraz sa všetky javy zdajú ako dôležité a veľa z nich je navzájom prepojených. Z nášho pohľadu je preto pri výbere dôležitý konsenzus spolupracujúcich odborníkov, ktorí jeho výber dokážu relevantne zdôvodniť.

Napriek vzdelávaniu účastníkov projektu pred realizáciou mapovania (v téme ako identifikovať zodpovednosti detí a dospelých), veľmi často sa zamieňali potreby detí a potreby dospelých. Uvedomovali sme si, že je to našou generačnou skúsenosťou, modelmi fungovania v živote, kde pomenovávanie potrieb detí nie je prirodzenou súčasťou života dospelých a komunity. Učenie sa rozpoznávať a identifikovať potreby detí bol ročný proces vzájomnej výmeny skúseností a konzultácií. Pre proces zmeny myslenia je potrebný adekvátny čas a podpora.

Lucia Skokanová, koordinátorka projektu v Banskej Bystrici hodnotí zapojenie do projektu nasledovne: ,,Projekt KPD nám priniesol nový pohľad na potreby detí a mladých ľudí. Pochopili sme, že niekedy stačí zmeniť uhol pohľadu, aby sme mohli pochopiť potreby detí. „Prinútil“ nás viac deti počúvať, lepšie vnímať ich očakávania a rešpektovať ich.  V komunite sme takto otvorili dôležitú tému, ktorá sa dovtedy zanedbávala, hlavne však z nevedomosti organizácií a samospráv. Inšpiroval nás k tomu, aby sme akcie pripravovali viac s deťmi ako pre deti, aby sme zapájali deti a mladých ľudí do prípravy a organizovania podujatí a projektov.“