Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Komunita, ktorá napĺňa potreby detí a mladých ľudí - Čo deti potrebujú

Komunita, ktorá napĺňa potreby detí a mladých ľudí

Čo si predstavujeme pod komunitou  priateľskej deťom ? Každý z nás, ktorý sa túto tému zaujíma,  má  svoju predstavu a veľmi pravdepodobne budú mať mnoho  spoločného.

Z môjho pohľadu psychológa a pedagóga Komunita priateľská deťom vytvára prostredie, ktoré napĺňa základné potreby detí a mladých ľudí. Napĺňa  potreby uvedomované (to,  čo sami hovoria, že chcú, potrebujú a na čom im záleží), aj  potreby neuvedomované, skryté, ktoré ovplyvňujú a budú ovplyvňovať ich  kvalitu  života.

Počas niekoľkých rokov, čo sa tejto téme venujem,som dospela k presvedčeniu, že základom komunity priateľskej deťom – najmä v digitálnom veku – je vytváranie prostredia, ktoré

  1. buduje sebaúctu detí a mladých ľudí a
  2. pomáha rozvíjať sociálne správanie, väzby a vzťahy.

Tieto dva princípy určujú, či a a ako sú a budú deti a mladí ľudia schopní aktívne narábať so svojím životom, vedieť zastávať rôzne sociálne roly a mať pocit životného naplnenia.

Keď sa na to pozrieme bližšie, sebaúcta znamená mať pocit, že som cenený mojím okolím, že na mojich činoch a konaní záleží, že sa ma pýtajú na moje názory a pocity a že môžem ovplyvňovať to, čo sa okolo mňa a so mnou deje. To súvisí s ochotou preberať zodpovednosť za seba a svoje konanie, schopnosťou a ochotou vyjadriť svoje myšlienky a argumentovať, kriticky posudzovať  a orientovať sa v záplave informácií a hľadať rôzne – aj nové spôsoby riešenia výziev, pred s ktorými stojím. Protikladom sebaúcty a jej prejavov  je (slepá) poslušnosť voči autorite,  podliehanie rôznym formám tlaku a manipulácie (aj mediálnej), nekritické preberanie informácií.

Rozvíjať  sociálne správanie, citové väzby a vzťahy  znamená  učiť sa vzájomne komunikovať, porozumieť druhým, zaujímať sa o svoje okolie a druhých ľudí, vedieť spolupracovať,  zapájať  sa do spoločných aktivít, byť ochotný poskytnúť a prijať podporu a pomoc. Ľudia s rozvinutým sociálnym správaním vedia porozumieť spletitým sociálnym vzťahom a zastávať rôzne sociálne roly, majú radosť z toho, že môžu byť spolu s druhými, robiť ich – aj seba – spokojnými a šťastnými. Protikladom je  nezáujem,  izolovanosť, osamelosť, uprednostňovanie virtuálnych vzťahov pred reálnymi, obavy a strach v kontakte s ľuďmi.

Čo potrebujeme robiť v komunite, aké prostredie vytvárať, aby sme podporovali rozvoj sebaúcty a sociálnych vzťahov u detí a mladých ľudí? Pomôžme deťom, aby neboli pričasto samé, samé so svojim radosťami, nápadmi či starosťami – aby sa mali o ne s kým podeliť. Nájdime si čas – pravidelne a zámerne – venovať sa deťom a mladým ľuďom, zaujímajme sa o to, čo zažili, čo urobili, s kým sa stretali, čo prežívajú, čo si myslia a čo je pre nich dôležité.  Vytvorme atmosféru, kde deti počúvame, podporujeme a zaujímame sa o to, čo hovoria.  Urobme si takýto čas v rodine (spoločné obedy či večere, spoločné výlety , čítanie alebo hry). Urobme si takýto čas v škole (ranná komunita, triednické hodiny, diskusie na hodinách, projekty a prezentácie, individuálne rozhovory). Urobme si takýto čas pri mimoškolských aktivitách, krúžkoch a záujmových stretnutiach. Urobme si takýto čas pri stretnutiach detí so zástupcami samosprávy (organizovanými aj neformálnymi).

A ak si to, čo sme si vypočuli, vyžaduje akciu – konajme. Konajme individuálne, ale konajme aj spoločne, v rámci rodiny/školy/komunity. A opäť – dajme priestor na konanie deťom, s podporou a usmernením . Učme deti spolupracovať, diskutovať a plánovať.  Aj keď  si spoločné konanie vyžaduje zlaďovanie a koordináciu,  je to investícia, dôležitá súčasť učenia tomu, ako byť prospešným členom spoločenstva/komunity.

PhDr. Daniela Halašová