Komplexné materiály pre podporu inklúzie v práci s mládežou

logo

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave spolu s ďalšími inštitúciami a organizáciami z Európy (Chorvátsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia) ukončila trojročný medzinárodný projekt RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (Resources for Inclusion, Diversity and Equality). Jeho výsledkom je päť konkrétnych príručiek na rozvíjanie danej témy v oblasti práce s mládežou. Mnohé z nich sú využiteľné aj v školskom formálnom vzdelávaní. Príručky sú voľne dostupné na stránke projektu a venujú sa nasledovným témam a oblastiam:

Námety pre prácu s mladými ľuďmi
Publikácia obsahuje praktické námety (metodické listy) pre stretnutia s mladými ľuďmi v kontexte neformálneho vzdelávania. Venuje sa desiatim témam z oblasti inklúzie, rôznorodosti a rovnosti ako napríklad radikalizácia a extrémizmus, zdravie a zdravotné postihnutie, geografické vyčlenenie vo vidieckych oblastiach, sociálne znevýhodnenie v dôsledku nezamestnanosti a začlenenie na trhu práce, náboženská rôznorodosť, hranice v nás a ďalšie. Okrem praktických námetov na aktivity s mladými ľuďmi každá téma obsahuje aj základnú teoretickú orientáciu v danej oblasti a námety na vyhodnotenie stretnutia.

Školenie pre pracovníkov s mládežou
Konkrétny plán troch školiacich stretnutí pre pracovníkov s mládežou je zameraný na reflexiu a pochopenie toho, ako môžu byť princípy inklúzie, rôznorodosti a rovnosti uplatňované v praxi, na pochopenie toho, že každý môže mať iný názor, ale dôležitá je vôľa spolupracovať. Inklúzia, rovnosť a rôznorodosť môžu byť citlivou témou a tento manuál umožňuje preskúmať individuálne prístupy, hodnoty a vieru v bezpečné a spravodlivé prostredie, v súlade s legislatívou a špecifikami danej krajiny.

Príklady dobrej praxe
Príručka predkladá súbor 15 príkladov dobrej praxe v práci s mládežou v oblasti podpory inklúzie, rôznorodosti a rovnosti z piatich krajín zapojených do projektu. Slovensko reprezentujú tri organizácie. Príručka ponúka informácie tak o práci jednotlivých organizácií ako aj o projektoch a programoch, v ktorých sa snažia organizácie rozvíjať inkluzívne prístupy. Nevyhýba sa však ani popisom problémov a hraníc, ktoré vedúci pracovníci v jednotlivých organizáciách identifikovali, aby ostatným dali reálny obraz o náročnosti aj kráse inklúzie.

Princípy a prístupy v inklúzii
Štúdia prináša vhľad do problematiky inklúzie, rôznorodosti a rovnosti vo všeobecnosti a v špecifikách situácií jednotlivých krajín, ktoré sa projektu zúčastnili. Venuje sa historicko-filozofickým východiskám inklúzie, rozdielom v nazeraní na problematiku naprieč Európou, rozdielom v legislatíve a aktuálnemu stavu uplatňovania v praxi v práci s mládežou. Vychádza pritom zo štúdia odborných dokumentov ako aj z individuálnych a skupinových rozhovorov s vedúcimi odborníkmi v daných krajinách a pracovníkmi s mládežou z praxe. Je vhodným východiskom pre zorientovanie sa v danej problematike a oboznámením sa s ňou.

Univerzitný študijný predmet
Cieľom tohto dokumentu je pomôcť lektorom na univerzitách vytvoriť vlastný sylabus (resp. kurz), ktorý bude zahŕňať všetky podstatné témy týkajúce sa problematiky inklúzie, rôznorodosti a rovnosti v práci s mládežou. Návrh sylabu obsahuje dvanásť týždňov odporúčaných obsahov s vhodnými cieľmi a úlohami k jednotlivým témam, odporúčanou literatúrou a spôsobmi, ktoré môžu pomôcť študentovi aplikovať vlastné učenie do praxe v rámci špecifického kontextu danej krajiny ale aj výchovnej oblasti práce s mládežou.

Všetky uvedené zdroje pre podporu inklúzie, rôznorodosti a rovnosti v práci s mládežou sú dostupné na stránke projektu RIDE v časti TOOLBOX v slovenčine a ďalších jazykoch krajín, ktoré sa na projekte zúčastnili.

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie – Program Erasmus+. Zmluvný grant č. 2015- 2-UK01-KA205-014061.