Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 65 Warning: include_once(/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Warning: include_once(): Failed opening '/data/clients/nic/codetipotrebuju.sk/www/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/html/codetipotrebuju.sk/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 82 Írsky Dublin: Mesto so samostatnou politikou podpory hry detí - Čo deti potrebujú

Írsky Dublin: Mesto so samostatnou politikou podpory hry detí

Zdroj: freestocks.org

Právo na hru je zakotvené v článku 31 Dohovoru o právach dieťaťa. Krajiny, ktoré sa zaviazali dodržiavať Dohovor, by nemali deťom toto právo len priznávať, ale zároveň by sa mali snažiť aktívne vytvárať podmienky pre hru detí a mladých ľudí primerané ich veku a záujmom. Írske mesto Dublin sa rozhodlo zodpovedne postaviť k tejto úlohe a vytvorilo samostatný mestský plán pre podporu hry detí s názvom Hraj sa tu, hraj sa tam, hraj sa všade. Zaujímavosťou je, že tento dokument bol pripravený Radou pre rozvoj mesta, teda na všeobecnejšej a vyššej úrovni ako napr. na úrovni oddelenia školstva a mládeže, ako by sme to očakávali v našich podmienkach.

Jestvuje množstvo definícií hry. V poslednom období je najpoužívanejšou nasledovná, s ktorou pracuje aj daný plán: Hra je slobodne vybrané, osobne zamerané, vnútorne motivované správanie, ktoré aktívne zapája dieťa. Je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej psychiky, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou každej možnej vývojovej cesty od detstva do dospelosti. Je nevyhnutná pre sociálny, fyzický, intelektuálny, kreatívny a emocionálny rozvoj detí a mladých ľudí.

Hra a priestor pre hru sú dva cenné prvky existencie dieťaťa. Hra stimuluje fantáziu a dodáva životu „kúzlo“, uvoľňuje kreativitu, vyživuje celoživotné priateľstvá, umožňuje snívanie snov a ich napĺňanie, poskytuje množstvo spomienok. Hra zo všetkého najviac vytvára jedinečnú sociálnu a kultúrnu identitu – každý z nás má množstvo spomienok na to, kde sa hral, ako sa hral, s kým sa hral, čo pri hre zažil, čo je neoddeliteľnou súčasťou jeho osobnosti, ktorá tak bola zároveň formovaná.

Mestský plán podpory hry detí bol vytvorený v spolupráci so zodpovednými oddeleniami mestského úradu, na základe konzultácií s deťmi, mladými ľuďmi, ich komunitami a organizáciami. Do konzultácií bolo zapojený 2500 detí a mladých ľudí. Ako hlavný problém uviedli nedostatok príležitostí, zariadení a vybavenia pre hru. Preto je cieľom plánu poskytnúť inkluzívne a dostupné príležitosti pre hru detí a mladých ľudí všetkých vekových skupín, schopností a etnického pôvodu, prostredníctvom prijatia koordinovaného prístupu na úrovni celého mesta. Plán vychádza z nasledovných princípov:

 • Hra je základom pre sociálny, fyzický, intelektuálny, tvorivý a emocionálny vývin detí a mladých ľudí.
 • Prirodzená tvorivosť a predstavivosť detí a mladých ľudí je podporovaná a umocnená tým, že sa môžu venovať hre a užívať si ju vo všetkých jej formách.
 • Deti a mladí ľudia by mali mať možnosť hrať sa spôsobom, ktorý vyjadruje vzájomný rešpekt voči sebe navzájom, k svojmu okoliu a ku svojim komunitám.
 • Deti a mladí ľudia majú právo byť videní, byť vypočutí a môcť sa hrať na verejných priestranstvách v meste.
 • Deti a mladí ľudia by mali byť konzultovaní vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa hry v meste.
 • Spolupráca a partnerstvo je kľúčom k dosiahnutiu našej vízie, že Dublin bude deťom a mladým ľuďom priateľské a hravé mesto.

Pre naplnenie vyššie uvedených cieľov a princípov bolo stanovených päť oblastí s následnými opatreniami a krokmi, ktoré ich pomôžu naplniť a dosiahnuť. Sú nimi:

 • Rozvíjať povedomie o hre a propagovať hodnotu a prínos hry.
 • Spolupracovať na zabezpečení toho, že Dublin bude deťom a mladým ľuďom priateľské a hravé mesto.
 • Vytvoriť efektívnu infraštruktúru pre hru v meste a vylepšiť dizajn herných priestorov v meste.
 • Spolupracovať v partnerstve s inými s cieľom zlepšiť možnosti pre hru v oblasti starostlivosti o deti v ranom veku a v oblasti výchovy a vzdelávania.
 • Podporovať školy pri zabezpečovaní a napĺňaní práv detí a mladých ľudí na hranie.

Rozvíjať povedomie o hre a propagovať hodnotu a prínos hry

Hra je základnou a neoddeliteľnou súčasťou zdravého rozvoja a kvalitného života detí a mladých ľudí. Tvorí základy skúseností a experimentovania, povzbudzuje deti a mladých ľudí k tomu, aby sa učili a rozvíjali ako jednotlivci, aj ako členovia svojich komunít. Transportuje ich z obyčajného prostredia do imaginatívneho sveta, kde sa neobyčajné môže stať, prináša im do života radosť a zábavu – osamote i s kamarátmi. Vďaka hre si deti a mladí ľudia rozširujú svoje jazykové zručnosti, zlepšujú jemnú a hrubú motoriku, budujú svoje sociálne zručnosti a svoje schopnosti riešiť problémy.

Hra je najcennejšou, keď sa odohráva spontánne a je slobodne vedená samotnými deťmi s prípadnou podporou dospelých, ak je to potrebné. Deti, ktoré sa spontánne hrajú, si vychutnávajú slobodu a praktizujú možnosť výberu a kontroly nad svojimi činmi. Hra im poskytuje relatívne bezpečné útočisko, ale tiež im umožňuje testovať svoje hranice a skúmať riziká. Výsledkom je rozvoj nezávislosti a sebaúcty, rozšírenie vedomostnej základne, porozumenie sebe, druhým a svetu sa rozširuje. Vďaka hre sa deti a mladí ľudia učia spoľahlivo reagovať, keď sa v ich živote a práci vyskytnú výzvy.

Hra sa u detí objavuje v akomkoľvek čase a na akomkoľvek mieste – je pre ne prirodzená. Prostredníctvom hry deti a mladí ľudia interagujú so svetom, ktorý ich obklopuje. Keď je hra riadená nimi samými, uplatňujú svoju tvorivosť, predstavivosť, nadšenie, samostatne sa rozhodujú, objavujú svoje záujmy atď. Ak je hra vedená a kontrolovaná dospelými, deti a mladí ľudia sa prispôsobujú pravidlám a obavám dospelých, čím sa benefity hry popísané vyššie zmenšujú alebo vytrácajú. 

Opatrenia

 • Snažiť sa o prehodnotenie Národného plánu pre hru.
 • Zasadzovať sa o vytvorenie informačného a zdrojového centra pre podporu hry.
 • Podnecovať výskum, ktorý prispieva k porozumeniu hry a spôsobov, ako podporovať detskú hru.
 • Pracovať na propagácii hodnoty hry, rekreácie a prístupu ku kvalitnému hernému prostrediu pre deti a mladých ľudí.
 • Podporovať rozvoj kvalitných tréningových programov na podporu hry a zvyšovania povedomia o hre.
 • Podporiť vypracovanie vyhlásenia bezpečnosti pri hre pre celé mesto.
 • Propagovať hru ako dôležitý aspekt fyzického a mentálneho zdravia a pohody.
 • Podporovať pracovníkov primárnej zdravotnej starostlivosti a úradníkov v oblasti zdravia pri propagácii prínosu hry pre zdravie klientov v primárnej starostlivosti.
 • Povzbudzovať nemocnice, aby poskytovali príležitosti na hranie sa pre deti a mladých ľudí.
 • Zapojiť médiá do profilovania a propagácie práva detí na hru.

Spolupracovať na zabezpečení toho, že Dublin bude deťom a mladým ľuďom priateľské a hravé mesto

Deti a mladí ľudia sa hrajú kedykoľvek a na akýchkoľvek miestach – hrajú sa v záhrade, na ulici, na školskom dvore, na otvorených verejných priestranstvách, v parkoch, pri rieke alebo pri lese. Všetky tieto miesta ich inšpirujú k hre, zvlášť, keď majú k dispozícii aj rozličné prvky, ktoré ešte viac stimulujú ich predstavivosť a podnecujú ich k činnosti, ako napríklad kríky, kopce, lavičky a ďalší mobiliár, rozličný voľný materiál, hračky. Mnoho lúk, malých riek a jarkov, kde sa deti v Dubline zvykli v minulosti hrávať, už nie sú viac dostupné pre hru. Miesta, ktoré si pre deti uchovávajú svoj šarm voľnej divokej prírody musia byť chránené, aby sa deťom zabezpečil prístup k prírode. Je dôležité, aby mesto bralo potreby detí a mladých ľudí vážne, načúvalo im a hľadalo spôsoby, ako ich naplniť.

Dobre premyslený priestor pre hru napomáha naplneniu fyzických a sociálnych potrieb detí a mladých ľudí, zároveň majú príležitosť byť na čerstvom vzduchu a objavovať rozličné spôsoby hry. Tak vonkajšie ako aj vnútorné priestory by mali poskytovať príležitosti, ktoré pomôžu deťom a mladým ľuďom učiť sa o tom, ako podstúpiť isté riziko, byť si vedomí vlastných schopností a možností, testovať ich v rámci bezpečných hraníc. Potreba širokého spektra rozličných prostredí pre hru je reflexiou multi-dimenzionálnej podstaty hry.  Lepšie mestské plánovanie môže napomôcť lepšiemu využitiu rozličných miest pre hru. Miestne autority zabezpečujú rozličné možnosti a služby súvisiace s hrou detí a mladých ľudí. Je preto dôležité, aby rozvíjali debatu o tom, aké sú faktory prispievajúce ku kvalitnej hre a snažili sa ich aj naplniť.

Opatrenia

 • Zriadiť Komisiu pre hru s celomestskou pôsobnosťou ako podvýbor Rady pre rozvoj mesta, ktorej zodpovednosťou bude implementácia Mestského plánu pre podporu hry. 
 • Zapojiť deti, mladých ľudí, ich rodičov/opatrovníkov a osoby, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi, do participatívnych konzultácií o možnostiach pre hru a službách v oblasti hrania sa v meste.
 • Vypracovať koordinovaný prístup na úrovni mesta na zabezpečenie rozvoja kvalitných príležitostí pre hru v meste.
 • Každá inštitúcia a organizácia pracujúca s deťmi a mladými ľuďmi vytvorí vlastnú Deklaráciu o hre, v ktorej uvedie svoj záväzok podporovať alebo poskytovať kvalitné herné prostredie pre deti a mladých ľudí.
 • Načúvať deťom a ich pohľadom na hru.
 • Zapojiť rodiny a komunity do uľahčovania a oslavovania detských hier.
 • Povzbudiť a podporovať vývoj vhodnejších indikátorov v oblasti kvalitných prostredí na hru.

Vytvoriť efektívnu infraštruktúru pre hru v meste a vylepšiť dizajn herných priestorov v meste

Prostredníctvom konzultácií mladí ľudia vo veku 12 až 18 rokov vyjadrili potrebu zlepšenia príležitostí a vybavenia pre ich rekreáciu a trávenie voľného času. Poskytovanie verejných priestorov pre hru detí a mladých ľudí je potvrdením napĺňania ich potrieb a práv v miestnej komunite. Zároveň je potrebné pracovať na odstraňovaní bariér, ktoré môžu vytvárať klasické ihriská s vopred preddefinovanými hracími prvkami. Poskytovanie a prevádzkovanie verejných priestorov, kde môžu byť deti a mladí ľudia videní a počutí, napomáha utužovaniu komunitného ducha a pocit prináležitosti u miestnych detí a mladých ľudí v rámci ich susedstva a komunity.

Dublin má približne 1 500 hektárov parkov, otvorených priestranstiev a lúk ako aj okolo 100 ihrísk, ktoré sú prevažne v správe mestského úradu, niekoľko z nich spravujú iní prevádzkovatelia. Tieto ihriská sa líšia svojou veľkosťou, umiestnením a vybavením. Sú medzi nimi veľké ihriská, ktoré sú súčasťou parkov a je v nich umiestnených veľa prvkov na hranie, ale aj malé ihriská, ktoré nie sú veľmi vybavené a sú bližšie k domu. Významné investície boli nasmerované do rozvoja ihrísk v rámci rozličných mestských regeneračných projektov po celom meste. Tieto boli konzultované priamo s deťmi a mladým ľuďmi počas návrhového procesu a mali za následok inštalovanie nových hracích prvkov a elementov, ktoré pre deti a mladých ľudí obsahujú prvok výzvy. Dôraz bol kladený aj na vytváranie oblastí a ihrísk, ktoré umožňujú rôznorodé použitie a nie sú predefinované na jednu konkrétnu hru či rekreačnú športovú aktivitu.

Opatrenia

 • Spolupracovať s jednotlivými úradmi, inštitúciami a organizáciami na identifikovaní dodatočnej podpory, ktorá môže byť poskytnutá na ochranu existujúcich priestorov pre hru a rozvoj nových herných priestorov vo všetkých mestských lokalitách.
 • Vyvinúť databázu naprieč inštitúciami, ktorá bude obsahovať zoznam miest a priestorov pre hru, ako aj ďalších priestorov v meste vhodných pre hru, a pracovať na ich ochrane tým, že budú vyhlásené za priestory na hranie.
 • Podporovať spoluprácu s rodičmi/opatrovníkmi, deťmi, mladými ľuďmi a inými miestnymi skupinami o zmysle a účele „herných“ priestorov.
 • Podporovať partnerstvá, ktoré umožňujú spojenie tvorivých procesov s deťmi, mladými ľuďmi, umelcami, územnými plánovačmi, dizajnérmi, architektmi a krajinnými architektmi.
 • Zabezpečiť, aby boli priestory pre hru dobre umiestnené, prístupné pre všetkých a reagovali na miestne potreby.
 • Propagovať používanie usmernení o osvedčených postupoch pri navrhovaní vonkajších hracích priestorov.
 • Spolupracovať s deťmi a mladými ľuďmi na podpore, ochrane a lobovaní za ich právo na hru a možnosti hrať sa v dostupnej blízkosti svojich domovov.

Spolupracovať v partnerstve s inými s cieľom zlepšiť možnosti pre hru v oblasti starostlivosti o deti v ranom veku a v oblasti výchovy a vzdelávania

Mnohé výskumy, zvlášť z oblasti neurovedy, dokazujú významnosť raného detstva v životnom cykle človeka. Mozog sa najrýchlejšie vyvíja počas prvých piatich rokov života človeka. V tomto období sa vytvárajú neurónové spojenia, ktoré u každého dieťaťa zohrávajú dôležitú úlohu pre vytváranie predpokladov pre kvalitný život, neustále prebiehajúce učenie sa a rozvoj. V tomto období zohrávajú najdôležitejšiu úlohu v živote detí ich rodičia. Avšak do života čoraz viac detí v tomto období vstupujú aj rozličné výchovno-vzdelávacie a sociálne inštitúcie a služby, ktoré pomáhajú so starostlivosťou o dieťa.

Írske verejné politiky v oblasti výchovy a vzdelávania dávajú do stredu záujmu dôležitosť hry pre deti a ich rozvoj. Národné kurikulum chápe hru ako najdôležitejší kontext, v rámci ktorého sa dieťa učí. Hovorí o tom, že deti rozvíjajú svoj pocit životnej pohody, identity a prináležitosti v rámci toho, ako komunikujú, objavujú a spoločne premýšľajú počas hry. Hra predstavuje mechanizmus, ktorý im umožňuje a uľahčuje porozumenie svetu, ktorý ich obklopuje, napomáha učeniu, rozvoju vedomostí, zručností a postojov ako aj postupov ako zmysluplne prispievať do života svojej miestnej komunity.

Učitelia a vychovávatelia v predprimárnom vzdelávaní sú zručnými facilitátormi hry. Rozumejú tomu, že deti potrebujú priestor a čas pre hru. Potrebujú slobodu, aby mohli prísť so svojimi vlastnými nápadmi pre hru a zároveň mohli samé kontrolovať obsah a smer, ktorým sa ich hra vyvíja. Úlohou dospelých je pomôcť poskytnúť stimulujúce prostredie pre hru, zabezpečiť, že všetky deti majú prístup ku hre, podporovať rozvoj zručností, myslenia, imaginácie a kreativity.

Opatrenia

 • Spolupracovať s kľúčovými úradmi, inštitúciami a organizáciami, ktoré majú odborné znalosti v oblasti hry, výchovy a vzdelávania v ranom detstve.
 • Podporovať povedomie o dôležitosti hry v ranom detstve medzi rodičmi/ opatrovníkmi, učiteľmi a vychovávateľmi.
 • Podporovať implementáciu opatrení do kurikula predprimárneho vzdelávania, ktoré stavajú do centra záujmu hru detí.
 • Podporovať rovnováhu medzi štruktúrovanou hrou, voľnou hrou, otvoreným prístupom k hre v oblasti starostlivosti o deti, výchovy a vzdelávania v ranom veku.
 • Propagovať a podporovať diskusiu o význame voľnej hry v zariadeniach predprimárnej starostlivosti o deti a primárnej výchovy a vzdelávania detí.
 • Spolupracovať s poskytovateľmi starostlivosti o deti s cieľom identifikovať možnosti pre ďalšiu podporu na zabezpečenie kvalitných príležitostí pre hru detí.
 • Podporovať používanie vládnych usmernení a preskúmanie možností tvorivých a prirodzených hier vo vonkajších priestoroch zariadení starostlivosti o deti.
 • Vypracovať plán pre implementáciu informovania a školení pre inšpektorov predškolských zariadení v spolupráci s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami.
 • Podporovať prepojenie sa s inšpektormi predškolských zariadení pri ich posudzovaní hry a priestorov pre hru detí.
 • Povzbudzovať a podporovať väčšiu kontinuitu medzi herným prístupom v predškolských zariadeniach a na základných školách.

Podporovať školy pri zabezpečovaní a napĺňaní práv detí a mladých ľudí na hranie

Škola je miesto, kde deti a mladí ľudia po rodine trávia druhú najväčšiu časť svojho dňa. Prostredie školy pre nich poskytuje množstvo príležitostí pre hru. Výskumy ukazujú jasné prepojenie medzi tým, ako sa deti  mladí ľudia v škole cítia a ich dobrou dochádzkou do školy, dobrými školskými výsledkami a dobrým správaním. Školy, ktoré uplatňujú celostný prístup vo výchove a vzdelávaní, demonštrujú porozumenie konceptu hry a ich záväzok napĺňať právo detí a mladých ľudí na hru prostredníctvom rozvoja kvalitného prostredia a príležitostí pre hru v škole a jej areály.  Zároveň je dôležité, aby deti a mladí ľudia mali možnosť využívať školské priestory a areál pre hru aj po vyučovaní.

Opatrenia

 • Podporovať školy prostredníctvom vypracovania sprievodcu s návrhmi dizajnu na vytvorenie kvalitného herného priestoru, vrátane realistického poradenstva o rizikách a prínosoch.
 • Zlepšiť koordináciu medzi školami podporujúcimi zdravie prostredníctvom rozličných programov a projektov, a učebnými osnovami telesnej výchovy na základných školách, ako aj objasniť ich úlohy v rámci siete aktívnych škôl.
 • Propagovať dôležitosť času prestávky pre deti ako priestoru pre hru a socializáciu, ako aj priestoru pre „zábavu a potešenie“ počas školského dňa.
 • Propagovať väčšie využívanie školských priestorov v čase po vyučovaní a podporovať školy pri prekonávaní prekážok, ktoré im v tom bránia.
 • Povzbudzovať školy, aby sa zamerali na vypracovanie plánov mobility na podporu pohybu detí a ich samostatnosti.
 • Pracovať v partnerstve s inými s cieľom ovplyvniť obsah učebných osnov pre učiteľov v oblasti hry.


Použité zdroje

Clark, D. Dublin City Play Plan – the benefits and challenges involved in the creation of a child friendly playful city. Child in the city conference, Viedeň, 2018.

Dohovor o právach dieťaťa

Play here, Play there, Play everywhere – Dublin City Play Plan 2012 – 2017. Dublin City Development Board, 2012.


Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Snímka1