Grantový program Športujem rád a bezpečne je otvorený pre nové žiadosti

logo kopGrantový program Športujem rád a bezpečne poisťovne KOOPERATIVA už po štvrtý raz podporí projekty zamerané na bezpečné športovanie a prevenciu detských úrazov.

Nadácia pre deti Slovenska spolu so svojim partnerom,  poisťovňou KOOPERATIVA, prostredníctvom Nadačného fondu Deti v bezpečí dlhodobo podporuje projekty zamerané na bezpečné nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov. Práve úrazy pri športe tvoria viac ako 20 % zo všetkých detských úrazov. V tomto ročníku, ktorého deň vyhlásenia bol vybraný s prihliadnutím na termín Svetového dňa prvej pomoci, je na podporu kvalitných projektov vyčlenených 60 000 eur. Téma poskytovania prvej pomoci je o.i. aj súčasťou vzdelávacích workshopov, ktoré poskytuje Nadácia pre deti Slovenska podporeným organizáciám.

Hlavným cieľom grantového programu je podpora vnútornej motivácie detí k športovaniu a radosti z prirodzeného pohybu.  V  tomto roku sa o podporu do výšky 2 500 € môžu uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska. Žiadosti bude možné posielať do 8. októbra 2018.

Grantový program Športujem rád a bezpečne, ktorý vznikol v roku 2015, prerozdelil počas troch rokov svojej existencie už takmer 111 000 € na aktivity detí a mladých ľudí prostredníctvom 55 organizácií v rámci celého Slovenska.

 „Bezpečnosť vnímame v širšom kontexte. V prvom rade cez grant organizácie získajú finančnú podporu na zabezpečenie bezpečného športového vybavenia či priebeh športovania. Zároveň však vzdelávacie workshopy pripravujú mentorov projektov na prácu s deťmi tak, aby sa v prostredí cítili bezpečne a rešpektovaní. Psychická pohoda detí, správna motivácia a pocit bezpečia v prostredí, v ktorom deti trávia svoj voľný čas je významnou pridanou hodnotou, ktorú podporené projekty získavajú,“ uviedol Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne.

V grantovej výzve Športujem rád a bezpečne sa môžu žiadatelia uchádzať o finančnú podporu na aktivity zamerané na rozvoj nesúťažného športovania, pohyb detí a prevenciu úrazov pri pohybových aktivitách. V rámci grantového programu budú taktiež prebiehať školenia pre prijímateľov  finančnej podpory zamerané na  rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu pri pohybových aktivitách, poskytnutia prvej pomoci a aktívne zapájanie detí do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie.

Ambíciou poisťovne KOOPERATIVA je už od začiatku spolupráce s Nadáciou pre deti Slovenska vytvoriť najväčší fond zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku a na vzdelávanie kompetentných práve v týchto oblastiach. „Spoluprácu s poisťovňou KOOPERATIVA si od začiatku veľmi ceníme a sme veľmi radi, že stále pretrváva. Je pre nás kľúčové vytvárať partnerstvá s lídrami z podnikateľskej sféry s cieľom podporovať a rozvíjať oblasti, ktoré sú dôležité a významné pre deti a mladých ľudí na Slovensku. Grantový program Športujem rád a bezpečne už štyri roky prostredníctvom množstva podporených subjektov dokazuje, že takéto partnerstvá sú skutočne významné a zmysluplné.“  uviedol Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

Podrobnosti 4. ročníka programu

Cieľ podpory:

 • podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu;
 • rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe);
 • osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí;
 • aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie.

Spôsob prihlasovania  projektov:

 • výhradne elektronicky prostredníctvom online aplikácie na stránke http://nds.nds.sk/nds/
  kde sa nachádzajú aj podrobnejšie informácie v dokumente Grantové podmienky programu.

Dôležité dátumy:

 • 8. októbra 2018: uzávierka prijímania žiadostí (konzultácie, príprava a odosielanie žiadostí sú možné už v súčasnosti, nenechávajte si ich, prosím, na poslednú chvíľu)
 • 19. septembra 2018 – 1-dňový vzdelávací tréning pre záujemcov o grant vo Zvolene
  Registrácia na workshop do 12.9. tu: https://goo.gl/dnYf3Y 
 • 25. septembra 2018 – 1-dňový vzdelávací tréning pre záujemcov o grant v Prešove
  Registrácia na workshop do 17.9.tuhttps://goo.gl/Cjz9rC
 • október: hodnotenie žiadostí
 • 6. november 2018: vyhlásenie (úspešných) a podporených projektov
 • december 2018  – august 2019: realizácia projektov

Dokumenty

Ing. Lucia Skokanová
projektová manažérka
+421 911 702 660 | lucia.skokanova@nds.sk | www.nds.sk

Silvia Nosková Illášová
hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA
+421 917 552 000 | noskova@koop.sk| www.koop.sk