Grantový program Hodina deťom otvára svoj 20.ročník

hd_familyHodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska aktuálne vyhlasuje už 20. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov zahŕňajúcich pravidelnú a systematickú celoročnú prácu s deťmi a mladými ľudí na Slovensku.

Nadácia pre deti Slovenska vo svojich programoch reaguje na aktuálne potreby detí a mladých ľudí, pomáha a podporuje budovanie komunít, v ktorých sú deti a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých.

Finančné prostriedky 20. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom vyzbierané do 31. mája 2019, rozdelí nadácia do všetkých regiónov a na také projekty, ktoré pomáhajú riešiť aktuálne problémy a potreby detí a mladých ľudí na Slovensku v nasledovných oblastiach:

  1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI / Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji a aj k práci v prospech iných.
  1. DIEŤA  A JEHO STAROSTI / Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, v obdobiach keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované a nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.
  1. DIEŤA  A JEHO ŠKOLA / Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.
  1. DIEŤA  A JEHO KOMUNITA / Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Podávanie žiadostí o príspevok z grantového programu Hodina deťom 20.ročník je možné len cez ONLINE APLIKÁCIU. Žiadosti zaslané iným spôsobom nebudú akceptované.

Všetky informácie o grantovom programe sú zhrnuté v dokumente Grantové podmienky, ktorý je k dispozícii aj na stránke nadácie.

Dôležité termíny
14. február 2019 – 18. marec 2019 Príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant, konzultácie, priebežné vypracovávanie projektov v ONLINE APLIKÁCII
18. marec 2019 do 24:00 hod Ukončenie výzvy – uzávierka podávania projektov
jún 2019 Vyhlásenie výsledkov, zmluvný proces
1. júl 2019 – 31. marec 2020 Realizácia podporených projektov

Kontaktná osoba
Karin Vaňatková: karin@nds.sk
tel.: 02 – 5263 6471, +421 901 708 229

Dokumenty
Grantové podmienky HD 2019
Pomocný formulár HD 2019