Bezpečné a aktívne cesty do školy

Anonymous kids walking to school Free Photo
Zdroj: freepik.com

Koncept bezpečných ciest do škôl vznikol v 70-tych rokoch 20. storočia v Dánsku, následne sa rozšíril do celého sveta. V kanadskom Toronte ho začali pilotne testovať v roku 1996 a potom sa rozšíril po celej krajine. V súčasnosti funguje pod názvom Ontario Active School Travel. Reaguje tak na viacero výziev, ktorým spoločnosť aj deti a mladí ľudia čelia.

Dôvody pre aktívne cestovanie do školy

Na stránke iniciatívy sú uvedené nasledovné výhody aktívneho cestovania do škôl:

Zlepšenie zdravia detí a mladých ľudí
Deti a mladí ľudia sa aktívne hýbu – v priemere aspoň hodinu, čo má pozitívne dôsledky na predchádzanie obezite, resp. jej znižovanie a na fungovanie kardiovaskulárneho systému. Fyzická aktivita tiež podporuje zdravý vývoj mozgu, čo môže následne viesť aj k lepšiemu učeniu sa a lepším výsledkom v škole. Prínosy aktívneho pohybu sú aj v oblasti mentálneho zdravia, pretože ten znižuje stres, depresiu, úzkosť a zvyšuje pocit šťastia a duševnej pohody.

Menšie znečistenie životného prostredia
Zníženie počtu detí a mladých ľudí, ktorých rodičia do školy vozia autom prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia a zároveň znižuje ohrozenia, ktoré sú s nimi spojené – ochorenia dýchacieho a kardiovaskulárneho ústrojenstva. Zlým ovzduším je ohrozený aj kognitívny vývin detí a mladých ľudí, ktorí majú nižšiu toleranciu na negatívne látky v ovzduší ako dospelí.

Bezpečnejšie komunity
Zníženie hustoty dopravy okolo škôl v čase začiatku a konca vyučovania vytvára bezpečnejšie prostredie pre všetkých žiakov a študentov v oblasti školských zón. Zároveň, zlepšenie infraštruktúry pre aktívne cestovanie do školy pešo, na bicykli a pod. Zvyšuje bezpečnosť, dostupnosť a celkovú kvalitu života všetkých obyvateľov komunity.

Riešenia, ktoré fungujú

Iniciatíva Ontario Active School Travel rozdeľuje riešenia, ktoré pomáhajú aktívnemu cestovaniu do škôl na neinfraštruktúrne a infraštruktúrne. Pre efektívnu intervenciu je potrebné realizovať obidve. Medzi neinfraštruktúrne zaraďuje:

Hliadky na križovatkách a prechodoch
Výskumy ukazujú, že prítomnosť sprievodcov alebo hliadok na križovatkách a prechodoch pre chodcov v čase príchodu a odchodu zo školy zvyšujú využívanie aktívnej dopravy do škôl. Hliadky pomáhajú zvyšovať vnímanú aj reálnu bezpečnosť detí a mladých ľudí vonku, preto sa ich rodičia oveľa menej boja pustiť ísť do školy samých a rovnako aj deti a mladí ľudia sa cítia na ulici bezpečnejšie. V Kanade tak začalo chodiť pešo do školy o 14% viac detí a mladých ľudí. Zároveň, počet kolízií na ceste bol neporovnateľne vyšší na miestach, kde hliadky neboli, rovnako aj neprimerané správanie vodičov na ceste bolo nižšie.

Na Slovensku sme sa stretli s úspešným systémom hliadok mestskej polície na cestách do škôl v meste Zvolen. V minulosti v meste Senica fungovali hliadky, ktoré zapájali seniorov, a tým zároveň podporovali aj ich dobrovoľníctvo, aktívne angažovanie v spoločnosti, pocit užitočnosti a medzigeneračný dialóg.

Chodiace autobusy, resp. pešibusy
Chodiace autobusy fungujú ako klasická mestská hromadná doprava, avšak namiesto vozenia sa v dopravných prostriedkoch, sa deti premiestňujú pešo, pričom sú však vždy sprevádzané dospelým dozorom. V meste sú určené stanovištia, kde sa nachádzajú dospelí, ktorí spolu s deťmi kráčajú do školy. Niekde majú určené presné časy odchodov a deti majú aj vlastné lístky, ktoré im kontrolujú.

Prieskumy v jednej lokalite v Kanade ukázali, že rodičia preferujú hromadné presuny detí pešo sprevádzané dospelými. Takýto systém prepravy však často naráža na problém udržateľnosti, pretože je závislý na dobrovoľníkoch, najčastejšie sú nimi rodičia detí. Tu je však možné využiť potenciál seniorov, ktorí často nemajú čo robiť a nezriedka sú aj sociálne izolovaní.

Na Slovensku sme zaznamenali takýto prístup v Novákoch a Banskej Bystrici, aktuálne ho pilotujú vo Zvolene.

Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí školy
Ďalším z nástrojov je informovanosť o kvalite ovzdušia, ktorý obyvatelia, vrátane detí a mladých ľudí, dýchajú, a možnostiach, ako ju zlepšiť. V tejto súvislosti je dôležité predstaviť túto tému rodičom. Ukázalo sa, že keď sa začala v okolí školy monitorovať kvalita ovzdušia, informácie boli dostupné a rodičia videli meracie prístroje, niektorí z nich začali parkovať svoje autá oveľa ďalej od školy a posedný úsek cesty sprevádzali svoje deti do školy pešo.

Množstvo lokalít stále nie je vhodných na to, aby deti a mladí ľudia mohli využívať aktívnu dopravu do škôl. Verejné priestory, ktoré majú v centre záujmu autá a zároveň slabú infraštruktúru pre chodcov, cyklistov a pod., obsahujú veľa bariér pre to, aby deti a mladí ľudia mohli chodiť do škôl pešo, na bicykli, skateboarde či kolobežke. V prípade prístupu aktívnej dopravy do škôl je dôležité najskôr zabezpečiť vhodnú infraštruktúru, inak je takáto iniciatíva odsúdená na neúspech. Niektorými infraštruktúrnymi opatreniami sú:

Vytvorenie prostredia priateľského chodcom a bicyklom
Na aktívne cestovanie do škôl vplýva celková vzdialenosť školy od domova, hustota ulíc, ich vzájomná prepojenosť, úroveň a kvalita infraštruktúry pre chodcov a cyklistov, ako aj celkové estetické kvality prostredia. Dostatok priechodov pre chodcov, funkčné semafory a prepojenosť ulíc pozitívne korelujú s uplatňovaním pešej či bicyklovej prepravy.

Opatrenia na zmiernenie premávky
Opatrenia na zníženie premávky ako sú spomaľovače alebo užšie križovatky napomáhajú znížiť rýchlosť dopravných prostriedkov a rizika poranenia. Taktiež môžu mať pozitívny vplyv na využívanie aktívnej dopravy. Nainštalovanie spomaľovačov znížilo nehody s účasťou detí o 45%.

Zníženie povolenej rýchlosti
Britská štúdia ukázala, že zavedením zón v Londýne s obmedzenou rýchlosťou 30 km/h znížila cestné nehody až o takmer 42%. Toto percento bolo dokonca vyššie pokiaľ sa nehody vyhodnocovali z pohľadu účasti detí a z pohľadu vážnosti ich zranení. Zavedenie zón so zníženou rýchlosťou by mala sprevádzať informačná kampaň, ktorá vysvetľuje jej prínosy – vtedy je prínos tohto opatrenia ešte efektívnejší.

Skvalitnenie križovatiek a prechodov pre chodcov
Väčšina kolízií medzi motorovými vozidlami a chodcami alebo cyklistami sa vyskytuje na vysoko rýchlostných hlavných uliciach a križovatkách. Zlepšenie kvality priechodov pre chodcov môže pomôcť znížiť rýchlosť motorových vozidiel, oddeliť chodcov a cyklistov od dopravných prostriedkov a zvýšiť ich viditeľnosť. Na cestách, ktoré sú poznačené rušnou dopravou alebo nie je možné znížiť rýchlosť, je dôležité vytvoriť bezpečné prechody. Vyvýšené prechody a svetelné signalizátory na zníženie rýchlosti napomáhajú znížiť nehody s účasťou chodcov až skoro o 70%. Výraznou pomocou predchádzania nehôd sú aj kruhové objazdy s príslušnou svetelnou signalizáciou a reguláciou dopravy.

Skvalitnenie cyklistickej infraštruktúry
Budovanie samostatných, od ciest pre autá oddelených cyklociest, výrazne zvyšuje využívanie cyklistickej dopravy (cca 70% cyklistov preferuje a využíva takýto systém infraštruktúry) a zároveň znižuje počet nehôd, ktorých súčasťou sú cyklisti.

Strategický prístup

Vytváranie a budovanie aktívnych a bezpečných ciest do škôl je oveľa efektívnejšie, keď je prispôsobené konkrétnym podmienkam tej-ktorej školy a jej okolia. Dôkazy hovoria o tom, že všeobecné a plošné opatrenia na úrovni samosprávy sú oveľa menej efektívne a v konečnom dôsledku aj využívané. Úspešné intervencie okrem predstaviteľov samosprávy zapájajú celú školskú komunitu – deti a mladých ľudí, rodičov, učiteľov, aj obyvateľov, ktorí v okolí žijú. Je dokázané, že rôznorodosť a spolupráca všetkých zainteresovaných, má lepšie výsledky. Netreba pritom zabúdať na prizvanie aj rôznorodých organizácií, inštitúcií a odborníkov, ktorí v oblasti detí a mladých ľudí v komunite pôsobia.

Dôležitú úlohu pri motivácii detí a mladých ľudí (a ich rodičov) zohrávajú samotné školy. Ak sa im podarí vytvoriť k týmto opatreniam pozitívne nastavenú kultúru, ostatní sa postupne pridajú. Lídrami takéhoto prístupu v komunite školy môžu byť zapálení učitelia, žiaci a študenti, i rodičia. Ideálne je vyskladať to tak, aby každá zo skupín mala svojich reprezentantov. V niektorých školách fungujú okrem lídrov aj ďalšie podporné aktivity ako:

Mesiac dochádzania pešo do školy
Október je medzinárodný mesiac chodenia pešo do školy, žiaci a študenti po celom svete sa snažia v tento mesiac chodiť do školy pešo, prečo by sa nemohla zapojiť aj naša škola.

Zimný deň chodenia pešo do školy
V kanadskej provincii Ontário je prvá streda mesiaca február vyhlásená za zimný deň chodenia pešo do školy. Vedomie, že som súčasťou väčšieho hnutia pôsobí motivačne na zapojenie sa. Zároveň sú deti a mladí ľudiamotivovaní, aby chodili pešo do školy počas celého mesiaca, resp. aj iných dní a že to, že je vonku zima či sneh, nie je nevyhnutne dôvod na vyvážanie sa autom.

Rozhýbme sa na jar
Jar je dobrou príležitosťou pre podnietenie toho, aby deti a mladí ľudia chodili do školy pešo, na bicykli, kolobežke, korčuliach, skateboardoch a pod. Iniciatíva spojená s jarou a poukázaním na dobré poveternostné podmienky môže deti a mladých ľudí motivovať zapojiť sa a po prípadnej zimnej prestávke sa opäť vrátiť k aktívnemu cestovaniu do škôl.

Do školy na bicykli
Cieľom tejto kampane je povzbudiť deti a mladých ľudí k tomu, aby aktívne dochádzali do školy na bicykli. Vo svete sa udomácnila v mesiaci máj. Takúto kampaň sme zaznamenali aj na Slovensku (doskolynabicykli.eu) a ukazuje sa, že bola úspešná. Žiaľ, je postavená na súťažení, teda nebuduje vnútornú motiváciu detí a mladých ľudí a teda predpoklad dlhodobého zotrvania pri dochádzaní do školy na bicykli aj po jej skončení, je nižší (v zmysle: súťaž skončila, cieľ sme dosiahli, už nemusíme).

Klub „Kráčam – Bicyklujem“
Príslušnosť do klubu má byť motiváciou pre zapojenie sa. Na jednej strane je klub otvorený učiteľom, ktorí sú lídrami v tejto oblasti a môžu si navzájom radiť, pomáhať, inšpirovať sa… Na druhej strane je otvorený deťom a mladým ľuďom, ktorých tiež motivuje pre líderstvo v tejto oblasti medzi svojimi rovesníkmi a pomáha im budovať či udržiavať identitu hrdosti a zmysluplnosti aktívneho dochádzania do školy.

Dôležité je aj získanie rodičov a ich zapojenie. Ak sa rodičia stotožnia s myšlienkou aktívneho dochádzania do škôl, budú tento prístup sami uprednostňovať a povzbudzovať u svojich detí. Zároveň budú pre deti a mladých ľudí prirodzeným vzorom, pretože sami sa viac sústredia na to, aby pri cestovaní do školy, ale aj v iných oblastiach života, viac využívali aktívny prístup kráčania, bicyklovania a pod.

Program bezpečného a aktívneho dochádzania do škôl má potenciál pretransformovať sa do bezpečného a aktívneho cestovania v rámci celej komunity, pretože sa tým upraví veľká časť infraštruktúry v rámci celej komunity. Ďalším krokom môže byť zaangažovanie organizácií a inštitúcií, ktoré sa deťom a mladým ľuďom venujú vo voľnom čase, aby tiež podporovali aktívne dochádzanie napr. na krúžky alebo aby v rámci svojich voľnočasových aktivít zaradili chôdzu, bicyklovanie a pod.

V neposlednom rade, môžu mať uvedené opatrenia pozitívny vplyv na aktívny životný štýl celých rodín. Ak sa budú v komunite cítiť bezpečne, budú mať vybudovanú vhodnú infraštruktúru, nič nebráni tomu, aby trávili spolu čas aj na prechádzke, bicykli, kolobežkách, skateboardoch atď.  

Zapojenie detí a mladých ľudí

Výskumy ukazujú, že najefektívnejšie sú tie prístupy a stratégie, ktoré do plánovania a realizácie angažujú samotné deti a mladých ľudí. Ak sú deti a mladí ľudia súčasťou zmeny, nové správanie si rýchlejšie a vo vyššej miere osvoja. Taktiež, deti a mladí ľudia majú svoju jedinečnú perspektívu na to, čo a ako je potrebné spraviť, zmeniť, aby boli ich potreby naplnené, zohľadnené ich požiadavky a preferencie. Ak bude program aktívneho a bezpečného dochádzania do škôl vystavaný spolu s deťmi a mladými ľuďmi, určite bude fungovať v najvyššej možnej miere.

Na partnerské zapojenie detí a mladých ľudí sa mnohí dospelí pozerajú skepticky. Skúsenosti, ale aj mnohé výskumné štúdie dokazujú, že takto to funguje najlepšie. Na Slovensku sa problematike bezpečných ciest do škôl venuje Združenie Slatinka. Spolu s deťmi a mladými ľuďmi mapovali bezpečnosť ciest do škôl, riziká a bariéry, ktorým deti a mladí ľudia čelia, a zároveň navrhovali opatrenia pre zlepšenie stavu. Perspektíva detí a mladých ľudí je dôležitá – napr. dospelí si neuvedomili, že ak umiestnia veľké odpadkové koše na roh križovatky blízko školy, z pozície vodiča sediaceho v aute neuvidia deti, ktoré sú nižšie ako odpadkové koše, ktoré zo školy odchádzajú domov a tie síce použijú priechod pre chodcov, ale na ceste sa zjavia nečakane, pretože ich zakrývajú spomínané smetné koše, keďže na rozdiel od dospelých, sú deti nižšie. A naopak, deti nezbadajú prichádzajúce autá – výhľad im blokujú smetné koše.

Pri mapovaní potrieb detí a mladých ľudí v rôznych samosprávach na Slovensku, ktoré realizuje Nadácia pre deti Slovenska spolu s miestnymi partnermi, nám deti a mladí ľudia ako najčastejšie bariéry zamedzujúce aktívnemu a bezpečnému dochádzaniu do škôl najčastejšie uvádzali: chodníky v zlom stave; chýbajúce prechody pre chodcov (resp. vo veľkej vzdialenosti od seba, potom radšej cez cestu prebehujú); chýbajúca signalizácia, ktorá by zastavila prichádzajúce autá (premávka nie je regulovaná, je to na ich osobnom rozhodnutí a vyhodnotení dopravnej situácie, kedy prejdú cez cestu); cyklocesty chýbajú alebo nie sú samostatné – oddelené od ciest pre autá (samostatný cyklochodník, nielen vyznačený na ceste pre autá); chýbajúce bezpečné stojany pre bicykle (nechcú si ich nechávať pred školou, boja sa, že im ich niekto ukradne, privítali by stojany v areály školy, s príp. zamykaním/strážením). Všetko sú to odôvodnené a opodstatnené pripomienky – je dôležité, ako sa k nim postavíme my dospelí a aké podmienky pre deti a mladých ľudí vytvoríme, aby mohli bezpečne a aktívne cestovať do školy.


Použité zdroje

Do školy na bicykli

Making the Case for Active Shool Travel: Fact Sheet & Reference List (2018) Ontario Active School Travel.

Ontario Active School Travel

Plánovanie mesta 2 – s tými, ktorí tomu rozumejú (2013) Združenie Slatinka.

Trottibus


Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Snímka1